A Literary Voyage Through Time

ਆਦਮ ਰੂਪ ਜਿਹਿਆ ਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਆਪ ਦੀਵਾਨਾ ।
ਬਿਰਹੋਂ ਭੂਤ ਸ਼ੌਦਾਈ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਖ਼ਲਕ ਬੇਗ਼ਾਨਾ ।
ਰਹਿਆ ਇਸ਼ਕ ਪਹਾੜ ਚਿਰੇਂਦਾ, ਅਤੇ ਸੀ ਫ਼ਰਹਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ।
ਸੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬੋਲੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ, ਇਵੇਂ ਹਾਸ਼ਮ ਨਾਮ ਬਹਾਨਾ ।

ਆਦਰ ਭਾਉ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਕਸਬੀ ਕਹਿਣ ਰਸੀਲਾ ।
ਜੇ ਕਰ ਦੂਰ ਹਟਾਏ ਲੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਸਵਾਨ ਕੁਤੀਲਾ ।
ਦੇਸ ਤਿਆਗ ਫ਼ਕੀਰੀ ਫੜੀਏ, ਨਹੀਂ ਛੁਟਦਾ ਖੇਸ਼ ਕਬੀਲਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਖ਼ਿਆਲ ਛੁਟੇ ਨਹੀਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੌ ਤਦਬੀਰ ਨ ਹੀਲਾ ।

ਆਸ਼ਕ ਆਖ ਦੇਖਾਂ ਕਿਸ ਖ਼ਾਤਰ, ਨਿਤ ਚਰਬੀ ਮਾਸ ਸੁਕਾਵਣ ।
ਚਾਹੁਣ ਹਰਫ਼ ਹਿਜਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਫ਼ ਬਣਾਵਣ ।
ਰੁਕ ਰੁਕ ਸੂਤ ਪਏ ਮਿਸਤਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਲਮ ਚਲਾਵਣ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਆਸ਼ਕ ਏਸ ਕਿਤਾਬੋਂ, ਨਿਤ ਸਮਝਿ ਸਲੂਕ ਕਮਾਵਣ ।

ਆਸ਼ਕ ਜੇਡ ਬੇਅਕਲ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਨ ਜਾਣ ਸਮਝ ਨਿੱਤ ਖਪਣਾ ।
ਬੇਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜੱਗ ਸਾਰਾ, ਓਸ ਨਾਮ ਜਾਨੀ ਦਾ ਜਪਣਾ ।
ਆਤਸ਼ ਲੈਣ ਬਿਗਾਨੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੇ ਫੂਕ ਦੇਵਣ ਘਰ ਅਪਣਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹਾਸਲ ਇਸ਼ਕੋਂ, ਐਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਖਪਣਾ ।

ਆਤਸ਼ ਹੋਣ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਆਤਸ਼, ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਪਛਾਤੀ ।
ਸੋਹਣੀ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇ ਤਰ ਨਦੀਆਂ. ਪਰ ਸਰਦ ਨ ਹੋਵੇ ਛਾਤੀ ।
ਓੜਕ ਏਸ ਹਿਜਰ ਦੇ ਸੋਜ਼ੇ, ਉਹ ਬੈਠਿ ਲਹੂ ਵਿਚ ਨ੍ਹਾਤੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬਾਝ ਮੁਇਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸਾਂ ਖ਼ੂਬ ਸਹੀ ਕਰ ਜਾਤੀ ।

ਐ ਦਿਲ ! ਦਾਮ ਹਿਰਸ ਦੇ ਫ਼ਸਿਓਂ, ਤੂੰ ਰਹਿਓਂ ਖ਼ਰਾਬ ਤਦਾਹੀਂ ।
ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਤੋਈ ਹਿਰਸੋਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਪਛਾਤੋਈ ਨਾਹੀਂ ।
ਕਾਮਲ ਖ਼ੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖਾ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਹੀਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਇਕ ਘਰ ਲਾਖ ਸਲਾਹੀਂ ।

ਐ ਦਿਲ ! ਦਰਦ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਵਿਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਿਚਾਰਾ ।
ਆਪੇ ਦਰਦ ਸਹੇੜੇਂ ਪਾਈ(ਭਾਈ), ਅਤੇ ਚਾਹੇਂ ਭੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ।
ਏਵੇਂ ਹੋਗੁ ਸਆਦਤ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਕਰ ਦੁਖ ਦਰਦ ਪਿਆਰਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਪੀੜ ਹਟਾਵੇ ਕਿਧਰੋਂ, ਹੁਣ ਭਾਈ ! ਪਲੀਦ ਨਿਕਾਰਾ ।

ਐ ਦਿਲ ! ਢੂੰਡ ਫਿਰੇ ਜਗ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਢੂੰਡਣ ਬਹੁਤ ਔਖੇਰਾ ।
ਬੀਜੇਂ ਦਾਖ ਨ ਹੋਵਣ ਕੰਡੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਖ ਅੰਧੇਰਾ ।
ਕਰ ਕੁਝ ਦਰਦ ਬਿਗਾਨੇ ਦਰਦੋਂ, ਮਤ ਦਰਦ ਕਰੇ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਢੂੰਡ ਕਿਵੇਂ ਦਮ ਐਵੇਂ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਭੀ ਵਖਤ ਬਤੇਰਾ ।

ਐ ਦਿਲ ! ਤੂੰ ਦਿਲਬਰ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਸੌ ਮਿਹਣਾ ਕਰ ਕਰ ਮਾਰੀ ।
ਜਾਂ ਮਨਸੂਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੂਲੀ, ਇਹ ਗਲ ਲਾਈ ਕਰ ਪਿਆਰੀ ।
ਜੇਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਰ ਸੌਦਾ, ਸਭ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਵਾਰੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਗੁਲ ਬੂਟੇ, ਜਦ ਫਿਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹਾਰੀਂ ।

ਐ ਗੁਲ ! ਮੀਤ ਨ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਆਣ ਖਲੋਵੇ ।
ਅਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਸਭੀ ਜਗ ਪਿਆਰੀ, ਸਭ ਤੋੜ ਲਇਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇ ।
ਹੈ ਇਕ ਦਰਦ ਤੇਰਾ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਬਹਿ ਰੋਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ, ਸੋਈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਹਿ ਰੋਵੇ ।

ਐਸੇ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਸਬੱਬੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਨ ਮੋੜਨ ਅੱਖੀਂ ।
ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਨ ਲੱਭਦੇ ਢੂੰਢੇ, ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨ ਆਵਣ ਲੱਖੀਂ ।
ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨ ਜਨੂੰਨ ਲੁਕਾਈ, ਉਹ ਅੱਗ ਛਿਪਾਏ ਕੱਖੀਂ ।
ਪਰ ਉਹ ਭੇਤ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਹਾਸ਼ਮ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰੱਖੀਂ ।

ਅਜ ਇਸ ਰਿਜ਼ਕ ਭਲੇ ਛਬ ਬਾਂਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੋਕ ਅਉਤਾਰੀ ।
ਜੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਤੇਰੀ ਆਣ ਕਰੇ ਦਿਲਦਾਰੀ ।
ਐ ਦਿਲ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਅਪਣਿਓਂ, ਤੇਰੀ ਤੁਰਸੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਹੋਗੁ ਖ਼ੁਆਰੀ ਭਲਕੇ, ਤੂੰ ਨ ਕਰ ਹਿਰਸ ਪਿਆਰੀ ।

ਅਪਣੀ ਪੀੜ ਸਭੋ ਜਗ ਫੜਿਆ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਹਾਲ ਬੇਗ਼ਾਨਾ ।
ਡੋਬੂ ਘਾਟ ਸੰਜੋਗੀਂ ਮੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਸਹਜ ਯਰਾਨਾ ।
ਹਿਜਰੀ ਸੋਜ਼ ਜਨੂੰਨੀ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਬਚਦਾ ਆਪ ਦੀਵਾਨਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਖ਼ੂਬ ਸਤੀ ਝੱਬ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਬਹਾਨਾ ।

ਔਖਧ ਪੇਸ਼ ਨ ਜਾਵਗੁ ਲੋਕਾ ! ਬਚ ਰਹਿਓ ਨੈਣਾਂ ਦਿਉਂ ਡੰਗੋਂ ।
ਬਿਰਹੋਂ ਰੋਗ ਕੇਹਾ ਹਤਿਆਰਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਖ ਵਿਦੰਗੋਂ ।
ਮਾਸ ਗਿਆ ਜਿੰਦ ਰਹੀ ਨ ਬਾਕੀ, ਅਜੇ ਨਿਕਲੇ ਆਹ ਕਰੰਗੋਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਏਸ ਹਕੀਕਤ ਤਾਈਂ, ਜਾ ਪੁਛੀਏ ਭੌਰ ਪਤੰਗੋਂ ।

ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਹਾਨ ਪਛਾਣੇ, ਇਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਕਰੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ।
ਚਾਹੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ ਹਰ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਅਤੇ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਬਥੇਰਾ ।
ਪਰ ਇਹ ਹਿਰਸ ਹਵਾਇ ਜਹਾਨੀਂ, ਭੈੜਾ ਤੋੜਨ ਬਹੁਤ ਔਖੇਰਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਨੀਂਦ ਉਖਾੜ ਸਵੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੂਲ ਬਿਖੇੜਾ ।

ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰੇਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ, ਤੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਅਕਲ ਦੀ ਤਾਕੀ ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚ ਲਹੇਂਗਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਖ਼ਰਚੀ ਰਹਗੁ ਨ ਬਾਕੀ ।
ਸੌ ਸਮਿਆਨ ਕਰੇਂ ਖੜਿ ਫ਼ੌਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨ ਰਹਸੇਂ ਆਕੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸਮਝ ਬਿਹਬੂਦ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਖ਼ਾਕੀ ਹੈਂ ਬਣ ਖ਼ਾਕੀ ।

ਬੇਲੇ ਮਗਰ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਰੇ, ਜੈਂਦਾ ਨਾਮ ਨਾਹੀ ਪੁੱਤ ਕਿਸ ਦਾ ।
ਖੇੜੇ ਛੋੜ ਮਾਹੀ ਦਰ ਪਈਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਲਿਬਾਸ ਨ ਜਿਸ ਦਾ ।
ਮਾਏ ! ਬੈਠ ਅੱਖੀਂ ਵਿਚ ਵੇਖੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਕ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਪੀੜ ਤਿਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘਾਵ ਦੁਖਾਵੇ ਜਿਸਦਾ ।

ਬੇਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਣ ਨ ਤਕੀਆ ਕੋਈ ।
ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਨ ਢੋਈ ।
ਸੁਣ ਫ਼ਰਿਆਦ ਆ ਗਏ ਦਰ ਤੇਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਿਜ਼ ਸਾਥ ਸਥੋਈ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਕੂਕ ਕਹੇ ਦਰ ਕਿਸ ਦੇ, ਜੈਂ ਦਾ ਤੈਂ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ ।

ਭਾਂਬੜ ਦਰਦ ਹਦਾਯਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਪਲ ਬਲ ਬਲ ਬੁਝਦਾ ।
ਘਾਇਲ ਆਪ ਹੋਇਆ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਭਲਾ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਕਦ ਰੁਝਦਾ ।
ਮਜਨੂੰ ਸੋਜ਼ ਲੇਲੀ ਦੇ ਜਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਗੋਸ਼ਤ ਕਦ ਸੁਝਦਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਇਸ਼ਕ ਕਹੇ ਜਗ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਭਲਾ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁਜਦਾ ।

ਭੁੱਲਾ ਇਸ਼ਕ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਜੜ ਮੂਲ ਗਵਾਵੇ ।
ਜਿਉਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨ ਸੁੱਟੇ ਕੱਟ ਬੂਟਾ, ਅਤੇ ਭੀ ਸਿਰ ਵਾਰ ਲਗਾਵੇ ।
ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਹਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਸੁੱਕੇ ਜੜ ਜਾਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਰਾਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਏਹੋ, ਕੋਈ ਭਾਗ ਭਲੇ ਫਲ ਪਾਵੇ ।

ਬਿਰਹੋਂ ਦੂਰ ਅਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਿਖਾ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ।
ਅਫ਼ਲਾਤੂਨ ਨ ਸਮਝੇ ਵੇਦਨ, ਜੇ ਨਬਜ਼ ਫੜੇ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ।
ਮਜਨੂੰ ਦੇਖ ਹਵਾਲਤ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਰੋਵਣ ਬਹਿ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਹਾਲ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ, ਭਲਾ ਕੌਣ ਕਹੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ।

ਬੋਲੇ ਕਾਗ ਸਵੇਰ ਪਛਾਤੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਬਣ ਮੋਰਾਂ ।
ਸੂਰਜ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪਿਆ ਅੰਧੇਰ ਚਕੋਰਾਂ ।
ਖ਼ੂਬੀ ਹੁਸਨ ਅਤੇ ਗੁਲ ਨਾਹੀ, ਵੱਸ ਹੋਰ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ।
ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨ ਮਤਲਬ ਹਾਸ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰਜ਼ ਬਣੀ ਸੰਗ ਚੋਰਾਂ ।

ਬੂਟੇ ਸੇਬ ਅਨਾਰ ਲਗਾਏ, ਕਰ ਮੁਨਸਫ਼ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀ ।
ਆਈ ਜਿਦਿਨ ਬਹਾਰ ਫੁਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੁਲ ਹੋਏ ਕਾਹੀਂ ।
ਰਾਧੀ ਦਾਖ ਡਿਠੀ ਕੰਡਿਆਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਉਮੀਦ ਨ ਆਹੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਦੇਖ ਖਿਆਲ ਰੱਬਾਨੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ।

ਬੁਧ ਸੁਧ ਜਿਨ ਸਮਝੀ ਕੁਝ ਥੋੜੀ, ਸੋ ਖਾਂਦਾ ਖ਼ੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ।
ਜਿਸ ਨੇ ਲਈ ਬਹਾਰ ਵਸਲ ਦੀ, ਸੋ ਹੋਯਾ ਅਸੀਰ ਹਿਜਰ ਦਾ ।
ਤੋਤੀ ਹੁਸਨ ਕਲਾਮ ਨ ਸਿਖਦੀ, ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾਮ ਪਿੰਜਰ ਦਾ ।
ਹਾਸ਼ਮਸ਼ਾਹ ਰਸ ਮੂਲ ਦੁਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਰਸ ਬਦਲੇ ਦੁਖਿ ਮਰਦਾ ।
ਚਾਕਾ ਵੇ ! ਮਤ ਚਾਕਾਂ ਵਾਲੀ

ਚਾਕਾ ਵੇ ! ਮਤ ਚਾਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਚਤੁਰਾਈ ।
ਏਹੋ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਵਣ ਸਿਖਿਓਂ, ਤੂੰ ਅੰਗ ਬਿਭੂਤ ਲਗਾਈ ?
ਆਵਾਵਰਦ ਨਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਨ ਇਹ ਚਾਲ ਸਿਖਾਈ ?
ਹਾਸ਼ਮ ਆਖ ਰਾਂਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ।
ਚਮਕ ਕਰੋੜ ਮਜਨੂੰਆਂ ਵਾਲੀ

ਚਮਕ ਕਰੋੜ ਮਜਨੂੰਆਂ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝਣ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਂ ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਰ ਸੁਟੇ ਲਖ ਹਾਸੇ, ਤੂੰ ਰੋਣ ਏਹਾ ਬਹਿ ਰੋਵੇਂ ।
ਵਸਲੋਂ ਆਣ ਹਿਜ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਡਿਠੇ ਰਸ ਦੋਵੇਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਤੋੜਿ ਜੰਜ਼ੀਰ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਹੋ ਨਿਰਵੈਰ ਖਲੋਵੇਂ ।
ਚੰਦਾ ! ਚਮਕ ਵਿਖਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ

ਚੰਦਾ ! ਚਮਕ ਵਿਖਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾ ਕਰ ਮਾਣ ਵਧੇਰਾ ।
ਤੈਂ ਜੇਹੇ ਲੱਖ ਚੜ੍ਹਨ ਅਸਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਬਾਝ ਹਨੇਰਾ ।
ਜਿਸ ਡਿੱਠਿਆਂ ਦਿਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬਾਝ ਤੁਸਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਝੱਬ ਆ ਮਿਲ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ।
ਚੰਦਾ ਦੇਖ ਚਕੋਰ ਪੁਕਾਰੇ

ਚੰਦਾ ਦੇਖ ਚਕੋਰ ਪੁਕਾਰੇ, ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ।
ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਭੀ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਏਸ ਸੋਭਾ, ਭਾਉ ਅਸਾਨੂੰ ।
ਜੋੜੀ ਜੋੜ ਦਿਤੀ ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇਖ ਤੁਸਾਨੂੰ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਂਦਾ, ਭੋਰਾ ਕਰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਮਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ।
ਚੜ੍ਹਿਆ ਚਾ ਪਪੀਹੇ ਸੁਣ ਕੇ

ਚੜ੍ਹਿਆ ਚਾ ਪਪੀਹੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਵਣ ਦੀ ਰੁਤ ਆਈ ।
ਤਰਸਣ ਖਪਣ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਵਣ, ਉਨ ਸਿਕਦਿਆਂ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ।
ਨੇੜੇ ਭਾਲ ਪੀਆ ਦਿਲਬਰ ਦੀ, ਉਨੂ ਚਮਕੇ ਚਮਕ ਸਵਾਈ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਕੀ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਸਦੀ ਫੇਰ ਜੁਦਾਈ ।
ਚੋਰ ਚੁਰਾਇ ਲਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ

ਚੋਰ ਚੁਰਾਇ ਲਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਏਸ ਚੇਟਕ ਚੋਰ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ।
ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਢੂੰਡਾਂ, ਲੋਕ ਆਖਣ 'ਫਿਰੇ ਦੀਵਾਨੀ' ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਪੁਛੀਏ ਸੋਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਭੈੜੀ ਫਿਰੇ ਖ਼ਰਾਬ ਦੀਵਾਨੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਖ਼ੂਬ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਉਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ।
ਚੂਚਕ ਬਾਪ ਉਲਾਂਭਿਓਂ ਡਰ ਕੇ

ਚੂਚਕ ਬਾਪ ਉਲਾਂਭਿਓਂ ਡਰ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮਾਰ ਖਦੇੜੇ ।
ਬੇਇਤਬਾਰ ਹੋਏ ਜਗ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਿਆਹ ਨ ਖੇੜੇ ।
ਤਰਸਣ ਨੈਣ ਰਾਂਝਣਾ ! ਤੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਧ ਯਾਰ ਸਹੇੜੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਆਂ ਨਿਬੇੜੇ ।
ਦਾਮ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਵਿਚ ਬੇਰ ਮੋਤੀ ਜਦ

ਦਾਮ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਵਿਚ ਬੇਰ ਮੋਤੀ ਜਦ, ਉਲਟ ਉਲਟ ਵਿਚ ਧਰਦੇ ।
ਹੰਸ ਹਾਥ ਛੁਈਆਂ ਕਰ ਫਸਦੇ, ਅਤੇ ਪਟਕ ਪਟਕ ਸਿਰ ਮਰਦੇ ।
ਖੁੰਨਣ ਜ਼ਖਮ ਘਾਇਲ ਦਿਲ ਦਰਦੀ, ਨਿਤ ਸਹਿਣ ਸੂਲ ਦਿਲਬਰ ਦੇ ।
ਵੇਖੋ ਲੇਖ ਹਾਸ਼ਮ ਮੁਸ਼ਤਾਕਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ।
ਦੌਲਤ ਮਾਲ ਜਹਾਨ ਪਿਆਰਾ

ਦੌਲਤ ਮਾਲ ਜਹਾਨ ਪਿਆਰਾ, ਅਸਾਂ ਢੂੰਡ ਲੱਧਾ ਇਕ ਪਿਆਰਾ ।
ਸੋ ਭੀ ਲੋਕ ਨ ਦੇਖਣ ਦੇਂਦੇ, ਜਗ ਸੜਦਾ ਹੈਂਸਿਆਰਾ ।
ਦਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ੌਕ ਬਖ਼ੀਲ ਚੁਫੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਹੋਗੁ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਆਓ ਮਿਲਾਓ ਰਾਂਝਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਖ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁਖ ਸਾਰਾ ।
ਦੀਪਕ ਦੇਖ ਜਲੇ ਪਰਵਾਨਾ

ਦੀਪਕ ਦੇਖ ਜਲੇ ਪਰਵਾਨਾ, ਉਨ ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬ ਪਛਾਤਾ ।
ਆਸ਼ਕ ਦੀਨ ਨ ਮਜ਼੍ਹਬ ਰਖੇਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਦ ਖ਼ੁਦਾ ਕਰ ਜਾਤਾ ।
ਜਿਨ ਇਹ ਇਲਮ ਭੁਲਾਯਾ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਉਨ ਲੱਧਾ ਯਾਰ ਗਵਾਤਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਪਛਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਤਾ ।
ਦੇਖਣ ਨੈਣ ਨਿਆਜ਼ ਨੈਣਾਂ ਦੀ

ਦੇਖਣ ਨੈਣ ਨਿਆਜ਼ ਨੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਨੈਣ ਨੈਣਾਂ ਵਿਚ ਅਟਕੇ ।
ਨੈਣ ਬੁਰੇ ਨਿਤ ਮਾਰਨ ਚੋਕਾਂ, ਜਦ ਨੈਣ ਨੈਣਾਂ ਵਿਚ ਪਟਕੇ ।
ਕਾਰੀ ਚੋਟ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਨੈਣ ਹਰਗਿਜ਼ ਰਹਿਣ ਨ ਅਟਕੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਦੋਸ਼ ਨੈਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾਹੀਂ, ਨੈਣ ਦੇਖਿ ਅਦਾਈਂ ਲਟਕੇ ।
ਦੇਖ ਚਕੋਰ ਕਹਿਆ ਇਕ ਮੁਨਸਫ਼

ਦੇਖ ਚਕੋਰ ਕਹਿਆ ਇਕ ਮੁਨਸਫ਼, ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਕਹਾਂ ਸਿਆਣਾ ?
ਉਹ ਚੰਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਤਿ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਪੰਛੀ ਲੋਕ ਨਿਮਾਣਾ ।
ਕਹਿਆ ਚਕੋਰ, 'ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਹਿਰਮ, ਏਸ ਰਮਜ਼ੋਂ ਜਾਹ ਅਣਜਾਣਾ !
ਹਾਸ਼ਮ ਰਾਜ ਨ ਦਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਾਨੀ ਕਰ ਜਾਣਾ' ।
ਦਿਲਬਰ ਦਾਮ ਵਿਛਾ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਦੀ

ਦਿਲਬਰ ਦਾਮ ਵਿਛਾ ਜ਼ੁਲਫ਼ ਦੀ, ਵਿਚ ਚੋਗ ਹੁਸਨ ਦੀ ਪਾਈ ।
ਦੇਖ ਖ਼ੁਰਾਕ ਜਨਾਵਰ ਦਿਲ ਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਪਇਆ ਵਿਚ ਫਾਹੀ ।
ਹੈ ਕਿਤ ਹਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਬਿਚਾਰਾ, ਮੁੜ ਦਿਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨ ਆਈ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਮੁੜਨ ਮੁਹਾਲ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ।
ਦਿਲਬਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਿਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ

ਦਿਲਬਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਿਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਤਿ ਨਜ਼ਰ ਨ ਆਵੇ ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਆਈਨਾ ਅਕਸ ਮਿਲਾਵੇ ।
ਦੀਪਕ ਕੋਲ ਚਿਖਾ ਦੇ ਧਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਚਮਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਆਪ ਹੋਵੇ ਲਖ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੌਣ ਦਿਖਾਵੇ ।
ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਫ਼ਿਰਾਕ ਦੇ ਮੇਰੇ

ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਫ਼ਿਰਾਕ ਦੇ ਮੇਰੇ, ਵਗਦੇ ਨੈਣ ਫੁਹਾਰੇ ।
ਦਿਲ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਗੇ ਵਿਚ ਰਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਣ ਸੁਰਖ਼ ਸਤਾਰੇ ।
ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਏ, ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਨੈਣ ਬਿਚਾਰੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਖ਼ੂਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਲਾਇਕ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ।
ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਕੇਹਾ ਤੁਧ ਕੀਤਾ

ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਕੇਹਾ ਤੁਧ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਕੜੀ ਜਾਨ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ।
ਦਾਰੂ ਦਰਦ ਤੇਰੇ ਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ।
ਰੋਵਣ ਜੋਸ਼ ਲਗੇ ਨਿਤ ਅੱਖੀਆਂ, ਜਦ ਭੜਕੀ ਭਾਹ ਕਬਾਬਾਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬਹੁਤ ਸਹੇ ਦੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਦੇਖ ਖ਼ਰਾਬਾਂ ।
ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਕੇਹੀ ਤੁਧ ਕੀਤੀ

ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਕੇਹੀ ਤੁਧ ਕੀਤੀ, ਮਿਰੇ ਸਾਸ ਲਬਾਂ ਪਰ ਆਏ ।
ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂ ਹੋਵੇ ਜਗ ਰੁਸਵਾ, ਤੇ ਹੁਇਆ ਖਾਮੋਸ਼ ਨ ਜਾਏ ।
ਮੈਂ ਕਰ ਸ਼ਰਮ ਡਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਹੜੇ, ਅਤੇ ਬਿਰਹੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਫੀਲ ਵੜੇ ਜਿਸ ਵੇਹੜੇ, ਭਲਾ ਕਿਚਰਕੁ ਕੋਈ ਲੁਕਾਏ ।
ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਕਿਹੇ ਦਿਨ ਆਹੇ

ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਕਿਹੇ ਦਿਨ ਆਹੇ, ਜਦ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲੈ ਗਲਿ ਮਿਲਦੇ ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਹ ਲਗਣ ਤਿਲ ਤਿਲ ਦੇ ।
ਤਸਬੀ ਦੇਖ ਨਾਹੀਂ ਹੱਥ ਸਾਡੇ, ਅਸਾਂ ਦਾਗ਼ ਰਖੇ ਗਿਣ ਦਿਲ ਦੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਧੋਵਣ ਬਹੁਤ ਔਖੇਰਾ, ਪਰ ਦਾਗ਼ ਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਿਲਦੇ ।
ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਮਹੂਰਤ ਕਰ ਲੈ

ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਮਹੂਰਤ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਜ ਨਾਲਿ ਅਸਾਂ ਮੁਖ ਹੱਸਕੇ ।
ਬਿਜਲੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਝੜ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਘ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਸ਼ਕੇ ।
ਜਾਂ ਮੁੜਿ ਫੇਰਿ ਜਵਾਨੀ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਜੀਉ ਲਏ ਮਨ ਵਸ ਕੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਜਾਣ ਗ਼ਨੀਮਤ ਮਿਲਣਾ, ਮਿਲ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਹੱਸ ਰਸ ਕੇ ।
ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰੀਂ

ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰੀਂ, ਇਹ ਸਦਾ ਨ ਰਹਿਣ ਇਥਾਈਂ ।
ਤੈਂਡਾ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੀ ਦਿਲਗ਼ੀਰੀ, ਕੋਈ ਲਾਖ ਵਰ੍ਹੇ ਤਕ ਨਾਹੀਂ ।
ਦੋ ਦਿਨ ਭੌਰ ਗੁਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਅਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸਰਾਈਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਪਰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਮਿਤ੍ਰ ਵਿਚ, ਲੇਖ ਅਸਾਡੇ ਨਾਹੀਂ ।
ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਨ ਦੋਸ਼ ਤੁਸਾਨੂੰ

ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਨ ਦੋਸ਼ ਤੁਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਿਫ਼ਤ ਤੁਸਾਡੀ ।
ਮਿਲੇ ਤੰਬੀਹ ਗ਼ੁਨਾਹਾਂ ਮੂਜਬ, ਇਹ ਸਭ ਤਕਸੀਰ ਅਸਾਡੀ ।
ਮੁਨਸਫ਼ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣ ਤੁਸਾਂ ਵਿਚ ਡਾਢੀ ।
ਗ਼ੈਰਤ ਤੇਗ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਸ਼ਮ, ਕਿਉਂ ਢੂੰਡਣ ਤੇਗ਼ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ।
ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਨ ਕਰ ਅਲਗਰਜ਼ੀ

ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਨ ਕਰ ਅਲਗਰਜ਼ੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ।
ਇਕ ਜੰਮਦੇ ਇਕ ਮੈਂ ਤੁਧ ਜੇਹੇ, ਕਈ ਰੁਲ ਗਏ ਖ਼ਾਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ।
ਕਿਚਰਕੁ ਕੂਕ ਪਪੀਹਾ ਕੂਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਚਰਕੁ ਪਵਣ ਪੁਹਾਰਾਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਹੋਸ਼ ਪਕੜ, ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ! ਕੋਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੇਤ ਬਹਾਰਾਂ ।
ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੰਗੀਲਾ

ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰੰਗੀਲਾ, ਮਤ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਅਸਾਡੇ ।
ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਿਤ ਮਿਲਣ ਤੰਬੀਹਾਂ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਹੋਂ ਮਗਰ ਪਿਆਦੇ ।
ਦਰਦ ਫ਼ਿਰਾਕ ਤੁਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਸੀਬ ਅਸਾਡੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਦੇਖ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਆਹੀਂ, ਪਰ ਖ਼ਾਤਰ ਯਾਰ ਤੁਸਾਡੇ ।
ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ

ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਦਿਲਬਰ ਮੀਤ ਖੜੇ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ।
ਆ ਜਾਨੀ ਪਰਦੇਸੀ ਪਿਆਰੇ ! ਤੇਰੇ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ।
ਤੈਂ ਬਿਨ ਦੇਸ ਉਜਾੜਾ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹਾ ਨੂਰ ਨੂਰਾਨੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਆਖ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਦੇ ਬਾਝ ਦੀਵਾਨੀ ।
ਦਿਲ ਦਿਲਗ਼ੀਰ ਹੋਇਆ ਤਕਦੀਰੋਂ

ਦਿਲ ਦਿਲਗ਼ੀਰ ਹੋਇਆ ਤਕਦੀਰੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਦਮ ਸੁਖ ਦਾ ।
ਬਹੁਤੇ ਯਾਰ ਬਿਦਰਦ ਲਿਬਾਸੀ, ਕਰ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਵਣ ਮੁਖ ਦਾ ।
ਦਰਦੀ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ ਲੋੜਨ, ਹਥੋਂ ਆਣ ਦੁਖਾਵਣ ਦੁਖ ਦਾ ।
ਕਾਮਲ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਹਾਸ਼ਮ, ਤਾਂ ਸਰਦ ਹੋਵੇ ਦਮ ਦੁਖ ਦਾ ।
ਦਿਲ ਘਾਇਲ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿਆ

ਦਿਲ ਘਾਇਲ ਦਿਲਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ।
ਜੇ ਤੂੰ ਐਬ ਡਿਠਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਧਰਿਆ ਪੈਰ ਪਰੇਰਾ ।
ਤੈਂਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇਰਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਰਹਿਗੁ ਕਿਆਮਤ ਤੋੜੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਏਹੋ ਦਾਨ ਬਤੇਰਾ ।
ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਾਣ ਪਿਆ ਇਕ ਮਾਏ

ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਾਣ ਪਿਆ ਇਕ ਮਾਏ ! ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਮੂਲ ਨ ਹੋਵੇ ।
ਆਪੇ ਬਾਲ ਚਿਖਾ ਵਿਚ ਜਲਦਾ, ਪਰ ਸੇਕ ਲਗੇ ਬਹਿ ਰੋਵੇ ।
ਛਡਦਾ ਬਾਣ ਨ ਜਲਬਲ ਮੁਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਹਾਲ ਤੱਤੀ ਦਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਹੂ ਮੁਖ ਧੋਵੇ ।
ਦਿਲ ਸੋਈ ਜੋ ਸੋਜ਼ ਸੱਜਨ ਦੇ

ਦਿਲ ਸੋਈ ਜੋ ਸੋਜ਼ ਸੱਜਨ ਦੇ, ਨਿਤ ਖ਼ੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਪੀਵੇ ।
ਨੈਣ ਸੋਈ ਜੋ ਆਸ ਦਰਸ ਦੀ, ਨਿਤ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੀਵੇ ।
ਦਿਲ ਬੇਦਰਦ ਬਿਆਧੀਂ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਾਲਾ!ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨ ਥੀਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸੋ ਦਿਲ ਜਾਣ ਰੰਗੀਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦਿਲਾਂ ਵਲ ਜੀਵੇ ।
ਦਿਲ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਲਬਰ ਭੀ ਤੂੰ ਹੀ

ਦਿਲ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਲਬਰ ਭੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਅਤੇ ਦੀਦ ਤੂੰ ਹੀ ਦੁਖ ਤੇਰਾ ।
ਨੀਂਦਰ ਭੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਅਤੇ ਤੈਂ ਬਿਨ ਜਗਤ ਅੰਧੇਰਾ ।
ਨੈਣ ਪਰਾਣ ਹਯਾਤੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਇਕ ਹਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸਾਂਝ ਤੁਸਾਡੇ ਦਮ ਦੀ, ਹੋਰ ਵਸਦਾ ਮੁਲਕ ਬਤੇਰਾ ।
ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਬਰ ਹਯਾ ਨ ਮਾਏ

ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਬਰ ਹਯਾ ਨ ਮਾਏ ! ਵੰਞ ਖੜਿਆ ਹੋਤਾਂ ਛਲ ਕੇ ।
ਬਾਲਣ ਬਦਨ ਦਲੀਲਾਂ ਆਤਸ਼, ਉਹ ਠਾਂਢ(ਡਾਢ) ਡਿਠੀ ਬਲ ਬਲ ਕੇ ।
ਮਿਤਰਾਂ ਵੇਖ ਕੀਤੀ ਮਿਤ੍ਰਾਈ, ਅਜ ਨਾਲ ਬਲੋਚਾਂ ਰਲ ਕੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਝਾਗ ਸੱਸੀ ਭੀ ਬਿਪਤਾ, ਜੋ ਮਰਗੁ ਥਲਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਕੇ ।
ਦਿਨ ਵਿਚ ਲਾਖ ਕ੍ਰੋੜ ਚਲਾਵਣ

ਦਿਨ ਵਿਚ ਲਾਖ ਕ੍ਰੋੜ ਚਲਾਵਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸ਼ ਤੀਰ ਨ ਮੁਕਦੇ ।
ਖ਼ੂਨੀ ਜ਼ਾਤ ਮਹਿਬੂਬ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੋਂ ਮੂਲ ਨ ਉਕਦੇ ।
ਆਸ਼ਕ ਜਾਨ ਤਲੀ ਪਰ ਧਰ ਕੇ, ਫੇਰ(ਪੈਰ) ਪਿਛਾਂਹ ਨ ਚੁਕਦੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਫੇਰ ਲਹਿਣ ਪਰ ਆਸ਼ਕ, ਸੁਹਣੇ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੁਕਦੇ ।
ਡਿਠੀ ਕਬਰ ਸਕੰਦਰ ਵਾਲੀ

ਡਿਠੀ ਕਬਰ ਸਕੰਦਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਖ਼ਾਕ ਪਈ ਚੁਪ ਕੀਤੀ ।
ਅੱਖੀਂ ਮੀਟ ਤਾਂਹੀ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ, ਤੁਧ ਕੌਣ ਸਹੀ ਕਰ ਜਾਤੀ ।
ਹੱਸੇ ਹੋਤ ਨਾ ਆਹੀ ਸੱਸੀ, ਉਹ ਖ਼ੁਆਬ ਆਹੀ ਹੋ ਬੀਤੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਆਖ ਸੱਜਣ ਕਿਸ ਬਦਲੇ, ਭਲਾ ਬਣ ਬਿਦਰਦ ਅਨੀਤੀ ।
ਦੋ ਦਿਨ ਕੂਕ ਪਪੀਹਾ ਕੂਕੇ

ਦੋ ਦਿਨ ਕੂਕ ਪਪੀਹਾ ਕੂਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੂੰਦ ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਪੈਂਦੀ ।
ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੂਕੇਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਜਾਨ ਸੂਲੀ ਨਿਤ ਸਹਿੰਦੀ ।
ਫਿਰਕਾ ਹੋਰ ਨ ਫਿਰਿਆ ਕੋਈ, ਰਹੀ ਵਾਉ ਇਹੋ ਨਿਤ ਵਹਿੰਦੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸਾਸ ਛੁਟਣ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਇਹੋ ਨਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ।
ਦੂਰ ਨਿਕਾਬ ਕੀਤਾ ਦਿਲਬਰ ਨੇ

ਦੂਰ ਨਿਕਾਬ ਕੀਤਾ ਦਿਲਬਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਚਮਕੀ ਤੇਗ਼ ਮਿਆਨੋਂ ।
ਯਾ ਉਹ ਬਰਕ ਅਬਰ ਸੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਯਾ ਹੂਰ ਡਿਗੀ ਅਸਮਾਨੋਂ ।
ਦੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇ ਦਿਲ ਘਾਇਲ, ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਏਸ ਜਹਾਨੋਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਜ਼ਾਹਦਾਂ ਜ਼ੁਹਦ ਭੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਰਹੀ ਕਲਾਮ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ।
ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਲ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦੇ

ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਲ ਨਾਲ ਯਾਰਾਂ ਦੇ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਗ ਧਰੀਏ ।
ਜੁਮਲ ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਿਲੇ ਬਿਨ ਯਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕਬੂਲ ਨ ਕਰੀਏ ।
ਜੋ ਦਮ ਦੂਰ ਯਾਰਾਂ ਥੀਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਦਮ ਭਰੀਏ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸਾਥ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਖ਼ਵਾਹ ਤਰੀਏ ਖ਼ਵਾਹ ਮਰੀਏ ।
ਏਤ ਸਰਾਇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਖ਼ਾਨੇ

ਏਤ ਸਰਾਇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਖ਼ਾਨੇ, ਕਈ ਆ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ।
ਰਾਤ ਰਹੇ ਕੋਈ ਇਕ ਪਲ ਠਹਿਰੇ, ਪਰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਉਠ ਬਹਿੰਦੇ ।
ਆਵਣ ਨਾਲ ਹੁਲਾਸ ਹੁਸਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀ ਦਿਲ ਦਹਿੰਦੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸਮਝਿ ਵਿਹਾਰ ਕਦੀਮੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਸ ਪਿਛੇ ਦੁਖ ਸਹਿੰਦੇ ।
ਗਈ ਬਹਾਰ ਖਿਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈ

ਗਈ ਬਹਾਰ ਖਿਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈ, ਝੱਬ ਆਓ ਕਦੀ ਘੱਤ ਫੋਰਾ(ਫੇਰਾ) ।
ਚਿਰੀਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਓ ਥੋੜਾ ।
ਕਰਸੀ ਪੀੜ ਕਲੇਜਾ ਦੁਖਸੀ, ਹੋਇਆ ਦਰਦ ਤਿਰੇ ਵਿਚ ਫੋੜਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਹੋਣ ਪਿਆਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਤਣ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜਾ ।
ਗਹਿਰੀ ਰਾਤਿ ਹਾਥ ਛਿਪ ਜਾਵੇ

ਗਹਿਰੀ ਰਾਤਿ ਹਾਥ ਛਿਪ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪੌਣ ਰੂਪ ਜਮ ਸਰਕੇ ।
ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਚਮਕ ਡਰ ਪਾਵੇ, ਬਰਫ਼ ਸਾਰ-ਮੁੰਹ ਕਰਕੇ ।
ਖ਼ੂਨੀ ਤੇਗ਼ ਤੇਜ਼ ਜਲ ਨਦੀਆਂ, ਓਥੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮਰਨ ਡਰ ਡਰਕੇ ।
ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤਿ ਐਸੀ ਕਰ ਹਾਸ਼ਮ, ਸੋਹਣੀ ਫੇਰ ਜਾਵੇ ਨੈਂ ਤਰਕੇ ।
ਗ਼ੈਰਤ ਪਕੜ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਦੇਖੇਂ

ਗ਼ੈਰਤ ਪਕੜ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਦੇਖੇਂ, ਕੋਈ ਕਰ ਦੱਸੋ ਬੁਰਿਆਈ ।
ਕਿਚਰਕੁ ਰਹਿਗੁ ਗ਼ਰੀਬ ਬੇਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਕਿਚਰਕੁ ਕਰੇ ਕਮਾਈ ।
ਜਿਥੇ ਅਕਲ ਗਈ ਕਰ ਸੌਦਾ, ਲੱਖ ਏਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਈ ।
ਅਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਹੀਂ ਕੁਛ ਹਾਸ਼ਮ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਪਰਾਈ ।
ਘਰ ਵਿਚ ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਖ ਦੋਸਤ

ਘਰ ਵਿਚ ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਖ ਦੋਸਤ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਫਿਰੇਂ ਢੂੰਡੇਂਦਾ ।
ਦਾਅਵਾ ਹਿਰਸ ਗ਼ਰੂਰ ਜਹਾਨੀਂ, ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਂਦਾ ।
ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘਰ ਦੇ ਲਖ ਸੂਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲਗ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਂਦਾ ।
ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨ ਹਾਸ਼ਮ, ਜੈਂਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰ ਬੁਕੇਂਦਾ ।
ਗੁਲ ਨੇ ਦਰਦ ਦਿਤਾ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ

ਗੁਲ ਨੇ ਦਰਦ ਦਿਤਾ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਣ ਕੀਤੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ।
ਤੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਕਹਿਆ ਬੁਲਬੁਲ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ।
ਮਾਲੀ ਤੋੜ ਲਵਗੁ ਗੁਲ ਕਹਿਆ, ਅਸਾਂ ਜਦ ਇਹ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਦ ਕਰੇਸੀ ਬੁਲਬੁਲ, ਇਹ ਉਲਫ਼ਤ ਬਾਤ ਹਮਾਰੀ ।
ਗੁਲ ਤੇ ਖ਼ਾਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਕਸੇ

ਗੁਲ ਤੇ ਖ਼ਾਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਕਸੇ, ਇਸ ਬਾਗ਼ ਚਮਨ ਦੇ ਦੋਵੀਂ ।
ਇਕ ਸ਼ਬ ਉਮਰ ਗੁਲਾਂ ਦੀ ਓੜਕ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨਿਤ ਓਵੀਂ ।
ਥੋੜਾ ਰਹਿਣ ਕਬੂਲ ਪਿਆਰੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਖ਼ਾਰ ਨ ਹੋਵੀਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਆਣ ਮਿਲੀਂ ਗੁਲ ਹੱਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਪਲ ਪਾਸ ਖਲੋਵੀਂ ।
ਹਾਕਮ ਹੁਕਮ ਨਸੀਬੋਂ ਕਰਦਾ

ਹਾਕਮ ਹੁਕਮ ਨਸੀਬੋਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲਸ਼ਕਰ ਪਾਸ ਖੜੋਵੇ ।
ਘਾਇਲ ਇਸ਼ਕ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨੈਣ ਵਸੀਲਾ ਹੋਵੇ ।
ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਬਿਨ ਅਸਬਾਬ ਨ ਹੋਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬਾਝ ਤੁਲਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇੜੀ, ਅਤੇ ਪਾਸ ਨਦੀ ਬਹਿ ਰੋਵੇ ।
ਹਰ ਹਰ ਪੋਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋਸਤ

ਹਰ ਹਰ ਪੋਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਰੂਪ ਵਟਾਵੇ ।
ਦੋਸਤ ਤੀਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਪੋਸਤ ਚਾਇ ਭੁਲਾਵੇ ।
ਦੋਸਤ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂਹੀ, ਜਦ ਪੋਸਤ ਖ਼ਾਕ ਰੁਲਾਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਜਦ ਦੋਸਤ ਪਾਵੇ, ਤਦ ਪੋਸਤ ਵਲ ਕਦ ਜਾਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਉਸ ਨੇ

ਹਾਸ਼ਮ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਉਸ ਨੇ, ਇਕ ਦਮੜੀ ਪਾਸ ਨ ਜਿਸਦੇ ।
ਆਜ਼ਿਜ਼ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਨ ਕੋਈ, ਕੀ ਵਸਫ਼ ਸੁਣਾਏ ਤਿਸਦੇ ।
ਤਨ ਪਿੰਜਰ ਦਿਲ ਘਾਇਲ ਜ਼ਖਮੀ, ਅਤੇ ਨੈਣ ਭਰੇ ਨਿਤ ਦਿਸਦੇ ।
ਪਰ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਹਸ਼ਮਤ ਏਹੋ, ਹੋਰ ਕਰਮ ਵੰਡਾਏ ਕਿਸ ਦੇ ।
ਹੀਰੇ ! ਲਾਜ ਸਿਆਲਾਂ ਲਾਹਿਆ

ਹੀਰੇ ! ਲਾਜ ਸਿਆਲਾਂ ਲਾਹਿਆ, ਤੁਧ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਪਾਲੀ ।
ਚੋਬਰ ਕਰਨ ਮਜ਼ਾਖਾਂ ਤੈਨੂੰ, 'ਔਹ ਹੀਰ ਚਕੇਟੇ ਵਾਲੀ' ।
'ਹੀਰ ਕਦੀਮੀ ਓਹੀ ਵੇ ਲੋਕਾ ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲੱਜ ਵਾਲੀ ।
ਰਾਂਝਾ ਐਬ ਛੁਪਾਵੇ ਹਾਸ਼ਮ, ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਵਾਲੀ' ।
ਹੇ ਗੁਲ ! ਮੀਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੂਟਾ

ਹੇ ਗੁਲ ! ਮੀਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੂਟਾ, ਤੂੰ ਨ ਕਰ ਲਾਡ ਇਵੇਹੇ ।
ਇਹ ਕਪਟੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਨ ਮੂਲੇ, ਕਈ ਤੋੜ ਲਏ ਤੁਧ ਜੇਹੇ ।
ਰੋ ਪਿਆਰੀ ਬੁਲਬੁਲ ਗੁਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਦ ਮਿਲਸਣ ਯਾਰ ਅਜੇਹੇ ।
ਹਾਸ਼ਮਸ਼ਾਹ ਅਸਰਾਫ਼ ਕਮੀਨਾ, ਕਿਉਂ ਇਤ ਬਿਧ ਆਣ ਦਸੇਹੇ ।
ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਉ ਨ ਆ ਅਸਾਥੀਂ

ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਉ ਨ ਆ ਅਸਾਥੀਂ, ਕੋਈ ਆਪੇ ਆਣ ਮਿਲੇਸੀ ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਖੜਿਗੁ ਵਿਚ ਕਬਰੇ, ਸਿਰ ਸੌ ਮਣ ਭਾਰ ਪਵੇਸੀ ।
ਤਿਸ ਦਿਨ ਕਰੇਂ ਕਬਰ ਵਲ ਫੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਤਕੇਸੀ ।
ਹਾਸ਼ਮੁ ਹੋਗੁ ਅਹਿਸਾਨ ਤੁਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਦਮ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇਸੀ ।
ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਰਹਿਗੁ ਦਿਲ ਮੇਰੇ

ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਰਹਿਗੁ ਦਿਲ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਜਾਗੁ ਨ ਕਦੀ ਕਦਾਹੀਂ ।
ਦਿਲਬਰ ਦੇ ਹਥ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਪਛਾਤੋਸੁ ਨਾਹੀਂ ।
ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ਨਾਸ ਨ ਉਸ ਨੂੰ, ਯਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਗੁ ਗ਼ੁਨਾਹੀਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਤਅ ਨ ਕੀਤੀ, ਭਰਮ ਰਹਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀਂ ।
ਇਹ ਅੱਖੀਂ ਬਿਨ ਫ਼ੌਜ ਹੁਸਨ ਦੀ

ਇਹ ਅੱਖੀਂ ਬਿਨ ਫ਼ੌਜ ਹੁਸਨ ਦੀ, ਸੁੱਤੀ ਕਲਾ ਜਗਾਵਣ ।
ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਮਨਸੂਬੇ, ਵਸ ਬਿਦਰਦਾਂ ਪਾਵਣ ।
ਹਾਕਮ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਬਿਨ ਲਸ਼ਕਰ, ਬੇਤਕਸੀਰ ਕੁਹਾਵਣ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਮਨ ਨ ਆਣੀਂ ਅੱਖੀਂ, ਮਤ ਸੂਲੀ ਪਕੜ ਚੜ੍ਹਾਵਣ ।

ਇਹ ਦਿਲ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਮੈਨੂੰ

ਇਹ ਦਿਲ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਹੋਸ਼ ਗਵਾਇਆ ਮੇਰਾ ।
ਜਿਉਂ ਦਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਾਹਵੇ, ਨਿਤ ਅਪਣਾ ਆਪ ਚੌਫੇਰਾ ।
ਅਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਜਿਉਂ ਦੀਪਕ ਮਗਰ ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਤੁਧ ਆਖਾਂ, ਅਸਾਂ ਖ਼ੂਬ ਡਿਠਾ ਸੁਖ ਤੇਰਾ ।
ਇਕ ਬਹਿ ਕੋਲ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ

ਇਕ ਬਹਿ ਕੋਲ ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਮੀਨੇ ।
ਇਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨ ਪਾਸ ਖੜੋਵਣ, ਪਰ ਹੋਵਣ ਯਾਰ ਨਗੀਨੇ ।
ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗੁ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਹਾਂ ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਵਖੋ ਵਖ ਸੀਨੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸਾਜਣ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਣ ਮਹੀਨੇ ।
ਇਕਨਾ ਕੋਲ ਹੁਸਨ ਚਤੁਰਾਈ

ਇਕਨਾ ਕੋਲ ਹੁਸਨ ਚਤੁਰਾਈ, ਇਕ ਘਾਇਲ ਯਾਰ ਦੀਵਾਨੇ ।
ਇਕਨਾ ਪਾਸ ਕੂਤ ਨਾ ਸ਼ਬ ਦਾ, ਇਕ ਬਖਸ਼ਣ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ।
ਇਕਨਾ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਹੀਂ, ਇਕ ਗਾਵਣ ਨਾਲ ਤਰਾਨੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਖ਼ੁਆਬ ਚਮਨ ਦੀ ਲਹਿਰੀਂ, ਗਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ।1
ਇਕਨਾ ਰੋਗ ਸਰੀਰਾਂ ਉਪਜੇ

ਇਕਨਾ ਰੋਗ ਸਰੀਰਾਂ ਉਪਜੇ, ਇਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਹਿਮ ਅਜ਼ਾਰੀ ।
ਵਹਿਮ ਖ਼ਿਆਲ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਲ ਰੋਗ ਬੀਮਾਰੀ ।
ਜੋ ਦਿਲ ਗ਼ਰਕ ਦਲੀਲੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਸ ਨਿਬਾਹੁਣ ਭਾਰੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਦਿਲ ਬੇਦਰਦ ਵਟਾਏ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਮਿਲੇ ਬਿਆਪਾਰੀ ।1
ਇਕ ਪਲ ਹਿਜਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ

ਇਕ ਪਲ ਹਿਜਰ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ, ਤਿਸ ਆਵੇ ਪੇਸ਼ ਜੁਦਾਈ ।
ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਬਰ ਅਰਾਮ ਨ ਆਵੇ, ਦੂਜਾ ਦੁਰ ਦੁਰ ਕਰੇ ਲੁਕਾਈ ।
ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਕਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਤਦ ਪਕੜੇ ਐਨ ਸਫ਼ਾਈ ।
ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣੇ ਆਈਨਾ ਹਾਸ਼ਮ, ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਭੇਤ ਇਲਾਹੀ ।1
ਇਕਸੇ ਤਾਰ ਬਹਾਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ

ਇਕਸੇ ਤਾਰ ਬਹਾਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਇਕਸੇ ਤੌਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ।
ਹਰ ਦਿਨ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਅਲਬੇਲੀ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਦਮ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨਾ ।
ਰੋਵਣ ਸੋਗ ਹਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ ਰਾਗ ਸ਼ਹਾਨਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਲੱਖ ਡਾਰਾਂ, ਇਹ ਜਗਤ ਮੁਸਾਫ਼ਰਖਾਨਾ ।
ਇਕਸੇ ਥਾਉਂ ਨ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ

ਇਕਸੇ ਥਾਉਂ ਨ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਇਕਸੇ ਤੌਰ ਲੁਕਾਈ ।
ਐ ਦਿਲ ! ਪਕੜ ਦਲੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ, ਕਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨ ਕਾਈ ।
ਰਲ ਮਿਲ ਬਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ ਨ ਦੇਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਿਤ ਰਹਿਗੁ ਜੁਦਾਈ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਫ਼ਤ੍ਹੇ ਅਸਾਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਯਾਰ ਬਣਾਈ ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਅੱਖੀਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨ ਆਵੇ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਅੱਖੀਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨ ਆਵੇ, ਰੱਬ ਹੋਰ ਅੱਖੀਂ ਮਨ ਮਾਹੀਂ ।
ਦਹਸਿਰ ਬਿੰਸਤ ਅੱਖੀਂ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਪਰ ਰਾਮ ਪਛਾਤੋਸੁ ਨਾਹੀਂ ।
ਜਿਤ ਵਲ ਉਲਟ ਪਵੇ ਰੁਖ ਦਿਲ ਦਾ, ਏਹ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਤਦਾਹੀਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਦੋਸ਼ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੇਹਾ, ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਨਿਗਾਹੀਂ ।
ਇਸ਼ਕਾ ! ਬਾਲ ਚਿਖਾ ਵਿਚ ਪਾਵੇਂ

ਇਸ਼ਕਾ ! ਬਾਲ ਚਿਖਾ ਵਿਚ ਪਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਗ ਨ ਮੋੜਾਂ ਜ਼ੱਰਰਾ ।
ਮੁਖ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ਰ ਥੀਵਾਂ, ਜੇ ਸੀਸ ਧਰਾਵੇਂ ਅੱਰਰਾ ।
ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਇਓਈ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਮਸਤ ਮੁਕੱਰਰਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਓ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਚ 'ਮੈਂ' ਨ ਜ਼ਰਰਾ ।
ਇਸ਼ਕਾ ! ਲੱਖ ਔਗੁਣ ਵਿਚ ਤੇਰੇ

ਇਸ਼ਕਾ ! ਲੱਖ ਔਗੁਣ ਵਿਚ ਤੇਰੇ, ਕੋਈ ਇਕ ਦੋ ਚਾਰ ਨ ਪਾਏ ।
ਇਕ ਗੁਣ ਹੈ ਐਸਾ ਵਿਚ ਤੇਰੇ, ਜਿਸ ਸਭ ਇਹ ਐਬ ਛਿਪਾਏ ।
ਜਿਤ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਬਿਨ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਏਸ ਪਿਛੇ ਦਿਲ ਘਾਇਲ, ਤੇਰੇ ਹੋਇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਵਿਕਾਏ ।
ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕੀਤੀ

ਇਸ਼ਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਉਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ।
ਧਿਰ ਧਿਰ ਹੋਏ ਗ਼ੁਨਾਹੀ ਕਮਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦੇਸ-ਨਿਕਾਲਾ ।
ਇਨ ਬਿਰਹੋਂ ਛਲੀਏ ਵਲ ਲੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾਂ ਇਸ਼ਕ ਸੁਖਾਲਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਅਸਾਂ ਪੀਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ।
ਜਾਂ ਫ਼ਰਹਾਦ ਵਿਖੇ ਤੂੰ ਆਇਓਂ

ਜਾਂ ਫ਼ਰਹਾਦ ਵਿਖੇ ਤੂੰ ਆਇਓਂ, ਉਹਤੋਂ ਜਾ ਪਹਾੜ ਚਿਰਾਇਓ ।
ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜੰਜ਼ੀਰ ਹਯਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾ ਚਾਇ ਤੁੜਾਇਓ ।
ਇਸ਼ਕਾ ! ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚ ਤੇਰੇ, ਸੱਚ ਆਖ ਬੁਢੇਪਾ ਆਇਓ ?
ਹਾਸ਼ਮ ਲੋਕ ਕਰਨ ਗ਼ਮ ਐਵੇਂ, ਅਸਾਂ ਭੇਤ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਪਾਇਓ ।
ਜਾਨੀ ਜੀਵਨ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ

ਜਾਨੀ ਜੀਵਨ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਨ ਰਹਿਣ ਬਹਾਰੀਂ ।
ਏਸ ਚਮਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਗਈਆਂ, ਕੋਟ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਮਾਰੀਂ ।
ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਦੇ, ਕਿਸ ਗਿਣਤੀ ਲਾਖ ਹਜ਼ਾਰੀਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਖ਼ੁਆਬ ਹਯਾਤੀ ਬਦਲੇ, ਤੂੰ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਨ ਹਾਰੀਂ ।
ਜਾਨੀ ਯਾਰ ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਂਦੇ

ਜਾਨੀ ਯਾਰ ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਂਦੇ, ਫਿਰ ਲਾਖ ਕਰੋੜੀਂ ਮੁਲ ਨੂੰ ।
ਦੇਖ ਦੀਦਾਰ ਕੋਈ ਦਮ ਲਾਹਾ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਗ਼ਨੀਮਤ ਗੁਲ ਨੂੰ ।
ਓੜਕ ਤੋੜ ਲੇਜਾਵਗੁ ਮਾਲੀ, ਅਤੇ ਸੋਗ ਪਵਗੁ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਗਲ ਹੱਸਕੇ, ਕੋਈ ਅਜ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਤੁਲ ਨੂੰ ।
ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦਮ ਕੋਈ

ਜਾਨ ਜਹਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦਮ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਹਿਰਸ ਹਜ਼ਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ।
ਮਾਰਨ ਰਾਹ ਸਿਧਾਵਣ ਰਾਤੀਂ, ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਰਹੇ ਨਿਤ ਨੇੜੇ ।
ਸਾਬਤ ਜਾਨ ਜੁ ਮਾਲ ਦਿਸੀਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਣ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਘੇਰੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਆਪ ਕਰਗੁ ਸੋਈ ਹੋਸੀ, ਹੋਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ।
ਜਬ ਲਗ ਮਿਲੀ ਨ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗ੍ਹਾ

ਜਬ ਲਗ ਮਿਲੀ ਨ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਹੀਰ ਆਹੀ ਅਲਬੇਲੀ ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੋਈ ਜਗ ਸਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਤੈਂ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨ ਬੇਲੀ ।
ਚਾਕਾ ! ਚਾਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਮਤ ਜਾ ਛੋੜ ਇਕੇਲੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਦੇਣ ਉਲਾਂਭਾ ਮਾਪੇ, 'ਹੋਈ ਹੀਰ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਚੇਲੀ ।
ਜਦ ਇਹ ਖ਼ਾਕ ਰਿਹਾ ਤਨ ਮੇਰਾ

ਜਦ ਇਹ ਖ਼ਾਕ ਰਿਹਾ ਤਨ ਮੇਰਾ, ਤੁਧ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮੂਲ ਨ ਆਹਾ ।
ਭੀ ਮੁੜ ਖ਼ਾਕ ਹੋਈ ਸੀ ਓਵੇਂ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ।
ਆਉ ਜਾਨੀ ! ਗਲ ਲੱਗ ਅਸਾਡੇ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਪਿਆ ਗਲਿ ਫਾਹਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਹੋਗੁ ਸਨਾਸ਼ ਮੁਇਆਂ ਦੀ, ਸੁਣ ਦਿਲਬਰ ਬੇਪਰਵਾਹਾ ।
ਜੈਂ ਦੁਖ, ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਨ੍ਹੇ ਹੱਥਿ ਆਇਆ

ਜੈਂ ਦੁਖ, ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਨ੍ਹੇ ਹੱਥਿ ਆਇਆ, ਇਸ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੋਂ ।
ਖ਼ੁਸ਼ ਦਿਲ ਹੋ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਖ਼ੁਦਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਬਚਿਓਂ ਲਾਖ ਅਜ਼ਾਰੋਂ ।
ਇਕ ਦੁਖ ਤੋਂ ਦੁਖ ਜਾਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਦੇਖ ਹਾਸਲ ਏਸ ਪਿਆਰੋਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੁਖ ਢੂੰਡ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਇਸ ਕਾਮਲ ਪਾਸ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ।
ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਦ ਤਿਸੇ ਹੱਥ ਦਾਰੂ

ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਦ ਤਿਸੇ ਹੱਥ ਦਾਰੂ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਤਬੀਬ ਗੰਵਾਵੇ ।
ਕੂਕ ਦਿਲਾ ! ਕੋਈ ਕੂਕ ਕਹਿਰ ਦੀ, ਮਤ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੁਣ ਪਾਵੇ ।
ਮੁੱਦਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਮੁਖ ਡਿਠਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲਬਰ ਨਜ਼ਰ ਨ ਆਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮੁ ਹੋਗੁ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲਬਰ ਲਏ ਕਲਾਵੇ ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਵਾਲੇ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਪੈਰ ਧਰੇਂਦਾ ।
ਜਾਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਵੇ ਗ਼ਮ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਲ ਪਲ ਸੂਲ ਸਹੇਂਦਾ ।
ਸੀਸ ਉਤਾਰ ਪਿਆਲਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਲੈ ਹੱਥਿ ਭੀਖ ਮੰਗੇਂਦਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਤਰਸ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ੈਰ ਪਵੇਂਦਾ ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋੜ ਮੁਰਾਦਾਂ ਟੁਰਸੈਂ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋੜ ਮੁਰਾਦਾਂ ਟੁਰਸੈਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵਿਸਾਰ ਨ ਭਾਈ ।
ਸੱਥਰ ਘੱਤ ਮੈਦਾਨੇ ਬਹਿਸਨ, ਜਦ ਖੇਸ਼ ਕਬੀਲਾ ਮਾਈ ।
ਹੁਣ ਜਿਥੇ ਦੁਖ ਫੋਲੇਂ ਅਪਣਾ, ਫਿਰ ਸੋ ਧਿਰ ਰਹਗੁ ਨ ਕਾਈ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਨੌਬਤ ਵਾਰੀ ਅਪਣੀ, ਫਿਰ ਕਿਨ ਕਿਨ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ ।
ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਦੁਖਿਆਰਾ

ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਦੁਖਿਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਘਰ ਦੇ ਦੁਖ ਪਾਵਣ ।
ਪਲਕੁ ਵਿਸਾਹ ਕਰੇਨ ਨ ਤਿਸਦਾ, ਅਤੇ ਔਖਧਿ ਵੈਦ ਪੁਛਾਵਣ ।
ਜਿਸ ਤਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਘਾਇਲ, ਭਲਾ ਸੋ ਤਨ ਕੀ ਸੁਖ ਪਾਵਣ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਦਰਦ ਅਜੀਜ਼ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੌ ਸੁਖ ਘੋਲ ਘੁਮਾਵਣ ।
ਜਿਸ ਜਾਨੀ ਬਣਿਆ ਜਗ ਜਾਣੇ

ਜਿਸ ਜਾਨੀ ਬਣਿਆ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਸੋਈ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ।
ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਣਬਣਤੀ, ਛਡ ਮੀਤ ! ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਹਾਨੀ ।
ਭਲਕੇ ਵਾਉ ਖਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਗਸੀ, ਨਾ ਰਖਸੀ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ।
ਦਮ-ਖ਼ੁਦ ਹੋ ਕਰ ਜਾਹ ਦਮ ਪੂਰੇ, ਤੂੰ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ !
ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣੀਂ

ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣੀਂ, ਉਹ ਖ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਵਿਚ ਖ਼ੇਸ਼ਾਂ ।
ਲੱਜ਼ਤ ਹਿਜਰ ਵਸਲ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਹਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਂ ।
ਬਿਰਹੋਂ ਜ਼ੰਬੂਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹਰ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਖ ਲਗਾਵਣ ਨੈਅਸ਼ਾਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਹਉਂ ਕੁਰਬਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੀ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਲਾਖ ਹਟਾਏ ।
ਤਿਸ ਦੇ ਬਾਝ ਨ ਹੋਸੁ ਤਸੱਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਕਰ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਏ ।
ਮਜਨੂੰ ਬਾਝ ਲੇਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਾਏ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਜਾਨ ਮੁਰਾਦ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਯਾਰ ਦਿਖਾਏ ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਿਣਗ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਪਈਆ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਿਣਗ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਪਈਆ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਲਹੂ ਮੁਖ ਧੋਤਾ ।
ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਜਮਾਲ ਡਿਠਾ ਪਰਵਾਨੇ, ਅਤੇ ਆਣ ਸ਼ਹੀਦ ਖੜੋਤਾ ।
ਜਾਂ ਮਨਸੂਰ ਹੋਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਤਦ ਸੂਲੀ ਨਾਲ ਪਰੋਤਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਇਸ਼ਕ ਅਜੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਨ ਮਜ਼੍ਹਬ ਸਭ ਧੋਤਾ ।
ਜਿਥੇ ਬੈਠ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਦਿਲ ਦਾ

ਜਿਥੇ ਬੈਠ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਦਿਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਾਇਲ ਮਿਲੇ ਨ ਕੋਈ ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਕਹਾਂ ਸੋਈ ਆਖੇ, 'ਭੈੜੀ ਲਾਹ ਪਰੇ ਮੁਖ ਲੋਈ' ।
ਤੇਰਾ ਹੁਸਨ ਮੇਰੀ ਦਿਲਗ਼ੀਰੀ, ਸਭ ਜਗ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਨੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤ ਵਲ ਮਿਲੇ ਨ ਢੋਈ ।
ਜਿਤ ਵਾਸ ਕਦੀਮ ਕਮੀਨਾ ਕੀਤਾ

ਜਿਤ ਵਾਸ ਕਦੀਮ ਕਮੀਨਾ ਕੀਤਾ, ਭੈੜਾ ਫੜਿਆ ਸੋਗ ਉਦਾਸੀ ।
ਕਿਸਮਤ ਆਣ ਸੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਫੇਰ ਕਿਤ ਵਲ ਟੋਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ।
ਚਾਵੜ ਚਾ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਕਹਿਆ, 'ਜੇਹੜਾ ਆਣ ਲੱਤਾ ਸ਼ਬ ਵਾਸੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸਮਝ, ਨ ਕਰ ਤੂੰ ਦ੍ਹਾਵਾ, ਮਤ ਹੋਰ ਪਵੇ ਗਲਿ ਫਾਸੀ' ।
ਜੀਉ ਜਾਨੀ ਤਨ ਮਨ ਵਿਚ ਜਾਨੀ

ਜੀਉ ਜਾਨੀ ਤਨ ਮਨ ਵਿਚ ਜਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਜਾਨੀ ਦਿਸ ਆਵੇ ।
ਹਰਦਮ ਦਰਦ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਸੁਖ਼ਨ ਕਲਾਮ ਨ ਭਾਵੇ ।
ਪਰ ਜਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਬਿਨ ਮਿਲਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੈਨ ਨ ਆਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਆਖ ਦਮਾਂ ਦਿਆਂ ਰੁੱਠਿਆਂ, ਪਰ ਕੌਣ ਗੱਲੀਂ ਪਰਚਾਵੇ ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਖ਼ੀਲ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਫਿਰਦੇ

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਖ਼ੀਲ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਜਗ ਲਾਵੇ ।
ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਪੁਖ਼ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਔਖਧ ਵਾਂਗੁ ਸੁਖਾਵੇ ।
ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਸੀਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਵੇ ਤਦ ਜਾਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਮਿਲਣ ਹਰਾਮ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖ ਤੇਰੇ ਦੁਖ ਪਾਵੇ ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਫਸ ਮੋੜੇ ਤਕਦੀਰੋਂ

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਫਸ ਮੋੜੇ ਤਕਦੀਰੋਂ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹ ਮਨ ਭੂਲੇ ।
ਜੰਮਦਾ ਉਠ ਅੜਾਵਨ ਲਗਦਾ, ਫਿਰਿ ਭਾਰ ਨ ਟਲਦਾ ਮੂਲੇ ।
ਹੋਣੀ ਹੋਗੁ ਸੋਈ ਕੁਝ ਹੋਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਖ ਪਿਆ ਸਿਰ ਝੂਲੇ ।
ਹਾਸ਼ਮਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਬਰ ਬਤੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਖ਼ੈਰ ਪਵਗੁ ਇਤ ਸੂਲੇ ।
ਜੋ ਹੱਡ ਦੁਧ ਮਲਾਈਂ ਪਾਲੇ

ਜੋ ਹੱਡ ਦੁਧ ਮਲਾਈਂ ਪਾਲੇ, ਤੂੰ ਖੋਹ ਖੱਸ ਮਾਲ ਬੇਗ਼ਾਨਾ ।
ਇਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਾਰਣ, ਤੇਰੇ ਧਰਸਨ ਹਾਡ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ।
ਤੂੰਹੀ ਨਾਲ ਆਈ ਕਰ ਟੋਟੇ, ਵਿਚ ਧਰ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਬਹਾਨਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਜਾਨ ਕਹੇ ਤੁਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਮੁਸਾਫ਼ਰਖ਼ਾਨਾ ।
ਕਾਰੀ ਰੋਗ ਬੀਮਾਰੀ ਭਾਰੀ

ਕਾਰੀ ਰੋਗ ਬੀਮਾਰੀ ਭਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨ ਕਰਦਾ ਕਾਰੀ ।
ਹਾਰੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ, ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ।
ਡਾਰੀ ਲੋਗ ਕਹਿਣ ਬੁਰਿਆਰੀ, ਭੈੜੀ ਕੂੰਜ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਡਾਰੀਂ ।
ਵਾਰੀ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਹਾਸ਼ਮ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਪੁਛੇਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ।
ਕਾਬਲ ਕਦਰ ਮਹਿਬੂਬ ਜੇ ਹੋਵੇ

ਕਾਬਲ ਕਦਰ ਮਹਿਬੂਬ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਤਰਦਾ ।
ਸਾਬਤ ਚਸ਼ਮ ਰਹੇ ਦਿਲਬਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਸ਼ਕ ਮਰਦਾ ।
ਇਕ ਚਾਹੇ ਇਕ ਮੂਲ ਨ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨੇਹੁੰ ਨ ਸਰਦਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਮੂਲ ਨ ਮਰੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਿਥੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ।
ਕਾਫ਼ਰ ਕਹਿਰ ਨਜ਼ੂਲ ਵਿਛੋੜਾ

ਕਾਫ਼ਰ ਕਹਿਰ ਨਜ਼ੂਲ ਵਿਛੋੜਾ, ਇਸ ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ।
ਤਰਸਣ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਵਸ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ।
ਜ਼ਹਿਮਤ ਏਸ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਚਣ ਦਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬਾਝ ਅਮਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਭੈੜਾ ਅਮਲੀ ਏਸ ਮਿਲਣ ਦਾ ।
ਕਾਫ਼ਰ ਨੈਣ ਭਰੇ ਦਿਲ ਡੰਗਣ

ਕਾਫ਼ਰ ਨੈਣ ਭਰੇ ਦਿਲ ਡੰਗਣ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਸਣ ਬਾਲ ਇਆਣੇ ।
ਚਾਮਲ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਨ ਨਿਤ ਸ਼ੋਖੀ, ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਧਿਙਾਣੇ ।
ਹਾਸੀ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਲ ਫਾਂਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਂਦੀ ਵਖਤ ਵਿਹਾਣੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਦੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣੇ ।
ਕਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਹਿਆ ਦਿਲ ਘਾਇਲ

ਕਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਹਿਆ ਦਿਲ ਘਾਇਲ, ਜਦ ਡਿਠੋ ਸੁ ਚੰਦ ਉਜਾਲਾ ।
ਸੁਣ ਚੰਦਾ ! ਬੁਲਬੁਲ ਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਪਿਆ ਗੁਲਲਾਲਾ ।
ਲਾਖ ਚਕੋਰ ਗਏ ਮਰ ਆਸ਼ਕ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨ ਹੋਇਓਂ ਕਾਲਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਮਿਲਣ ਦਰੁਸਤ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ।
ਕਰਦੀ ਖ਼ਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੀ

ਕਰਦੀ ਖ਼ਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੀ, ਸਭ ਦੂਰ ਅੱਖੀਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ।
ਕਿਤ ਬਿਧਿ ਖ਼ਾਕ ਅਸਾਂ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਭਲਾ ਆਖ ਦਿਤੇ ਬਿਨ ਸਿਰ ਦੇ ।
ਕੀ ਸੁਨਿਆਰ ਪਹਾਰਯੋਂ ਕੂੜਾ, ਭੈੜੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰ ਦੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਦਰ ਤੋੜੀਂ, ਅਤੇ ਆਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਜਲ ਮਰਦੇ ।
ਕਰੇ ਖ਼ਰਾਬ ਫ਼ਕੀਰੀ ਤਾਈਂ

ਕਰੇ ਖ਼ਰਾਬ ਫ਼ਕੀਰੀ ਤਾਈਂ, ਇਹ ਦਾਨਸ਼ ਦੂਰੰਦੇਸ਼ੀ ।
ਚਸ਼ਮ ਪਰ ਆਬ ਜਿਗਰ ਪਰ ਆਤਸ਼, ਇਹ ਹਰਫ਼ ਦੁਵੇਂ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ।
ਨੀਂਦ ਹਰਮ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੁਫ਼ਨੇ, ਇਹ ਰਹੇ ਤਰੀਕ ਹਮੇਸ਼ੀ ।
ਬਣੇ ਫ਼ਕੀਰ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਹਾਸ਼ਮ, ਇਹ ਰਸਮ ਕਲੰਦਰ ਕੈਸੀ ।
ਕਰਿ ਕਰਿ ਸਮਝ ਰਹਿਆ ਵਿਚ ਹੈਰਤ

ਕਰਿ ਕਰਿ ਸਮਝ ਰਹਿਆ ਵਿਚ ਹੈਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਨ ਆਵੇ ।
ਕਦੀ ਤਾਂ ਤਖ਼ਤ ਬਹੇ ਬਣ ਹਾਕਮ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਕੰਗਾਲ ਕਹਾਵੇ ।
(ਕਦੀ)ਸਖ਼ਤ ਬਿਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਖ਼ੁਦ ਜਿਸਮੋਂ, ਸਭ ਕਿਛੁ ਖਾਕ ਮਿਲਾਵੇ ।
ਦੀਗਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਮੈਂ ਹਾਸ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਵੇ ।
ਕੌਣ ਜਨੂੰਨ ਸੱਸੀ ਵਿਚ ਵੜਿਆ

ਕੌਣ ਜਨੂੰਨ ਸੱਸੀ ਵਿਚ ਵੜਿਆ, ਉਠ ਨੱਠੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਰੋਂ ।
ਪੰਛੀ ਰੂਹ ਸੱਸੀ ਦਾ ਭੜਕੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਗਿਆ ਛੁਟ ਡੋਰੋਂ ।
ਤਪਦੀ ਖ਼ਾਕ ਉਤੇ ਥਲ ਚੀਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਟੁਟੀ ਦਿਲ ਹੋਰੋਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਮਿਲ ਬੈਠੀ, ਉਨ ਲਾਲ ਲੱਧਾ ਇਸ ਗੋਰੋਂ ।
ਕੌਣ ਕਬੂਲ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰਦਾ

ਕੌਣ ਕਬੂਲ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੇਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਾਵੇ ।
ਕਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ।
ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਨ ਸੂਲ ਸਹੀ ਦੀ, ਪਰ ਸੂਲੀ ਲੇਖ ਸਹਾਵੇ ।
ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਦੇਖ ਸਬਰ ਕਰ ਹਾਸ਼ਮ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਲੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ।
ਕੇਹੀ ਬਾਣ ਪਈ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ

ਕੇਹੀ ਬਾਣ ਪਈ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਭੈੜਾ ਡਿਠਿਆਂ ਬਾਝ ਨ ਜੀਵੇ ।
ਜਿਉਂ ਕਰ ਮਗਸ ਸ਼ਕਰ ਦੇ ਪੀੜੇ, ਉਹ ਵਸ ਕਰ ਜੁਦਾ ਨ ਥੀਵੇ ।
ਆਖ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਭੈੜਾ ਤਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਦਸੀਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਭਲਾ ਕੌਣ ਇਲਾਜ ਕਜੀਵੇ ।
ਕੇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੜੀ ਸਿਰ ਪਾਈ

ਕੇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੜੀ ਸਿਰ ਪਾਈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ਖੱਸ ਲੀਤਾ ।
ਨੈਣਾ ਨੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ।
ਮਾਏ ਭੂਤ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਨ 'ਮਜਨੂੰ' ਮੁਝ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਜੀਵਣ ਬਚਣ ਔਖੇਰਾ, ਜਿਨ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ।
ਖ਼ੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਨਫ਼ਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ

ਖ਼ੁਦੀ ਗੁਮਾਨ ਨਫ਼ਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਨਿਤ ਦੂਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖ ਚੋਵੇ ।
ਲਖ ਬਰਸਾਂ ਤਕ ਜੀਵੇ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਲਖ ਫ਼ੌਜਾਂ ਖੜਿ ਢੋਵੇ ।
ਕਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਲੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀਂ, ਤਾਂ ਰਈਅਤ ਨ ਹੋਵੇ ।
ਕਰੜੀ ਕੈਦ ਨਫ਼ਸ ਦੀ ਹਾਸ਼ਮ, ਏਥੇ ਹਰ ਇਕ ਅਟਕ ਖਲੋਵੇ ।
ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਫਿਰਦਾ

ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਫਿਰਦਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਨ ਲਾਵੇ ।
ਪਲ ਵਿਚ ਲਾਖ ਕਰੋੜ ਦਲੀਲਾਂ, ਇਕ ਢਾਹਵੇ ਹੋਰ ਲਿਆਵੇ ।
ਪਰ ਤਕਦੀਰ ਹੋਵੇ ਜਦ ਉਲਟੀ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨ ਜਾਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਨਾਲ ਹਿਮਾਇਤ ਅਜ਼ਲੀ, ਹਰ ਇਕ ਚਤੁਰ ਕਹਾਵੇ ।
ਕਿਥੇ ਸ਼ਾਹ ਸਕੰਦਰ ਦਾਰਾ

ਕਿਥੇ ਸ਼ਾਹ ਸਕੰਦਰ ਦਾਰਾ, ਅਤੇ ਜਾਮ ਗਿਆ ਕਿਤ ਜਮ ਦਾ ।
ਥਿੜਕਨ ਦੇਉ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਗ਼ੋਂ, ਅਤੇ ਧੌਲ ਪਿਆ ਨਿਤ ਕੰਬਦਾ ।
ਢੂੰਡਿਆਂ ਖ਼ਾਕ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਭਦੀ, ਇਹ ਜਗਤ ਬੁਰਾ ਘਰ ਗ਼ਮ ਦਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਜਾਨ ਗ਼ਨੀਮਤ ਦਮ ਨੂੰ, ਭਲਾ ਕਿਆ ਭਰਵਾਸਾ ਦਮ ਦਾ ।
ਕਿੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮਾਏ

ਕਿੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮਾਏ ! ਅਤੇ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਕਿਥਾਹੀਂ ।
ਰਾਂਝਾ ਲੇਖ ਹੀਰੇ ਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ ਸਾਈਂ ।
ਮਤੀਂ ਦੇਣ ਨ ਮੁੜਸਣ ਮਾਏ ! ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਤੱਤੀ ਦੇ ਆਹੀਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਡੋਰ ਫੜੇ ਹੱਥ ਕੋਈ, ਦੋਸ਼ ਅਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਹੀਂ ।
ਕਿਤ ਵਲ ਯਾਰ ਗਏ ਦਿਲ ਜਾਨੀ

ਕਿਤ ਵਲ ਯਾਰ ਗਏ ਦਿਲ ਜਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਵਣ ਦੂਰ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ।
ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛਦੇ, ਕੀ ਕਰਸਨ ਯਾਦ ਮੁਇਆਂ ਨੂੰ ।
ਸੱਜਣ ਯਾਦ ਪਵਣ ਦੁਖ ਬਣਿਆਂ, ਵਿਚ ਬਿਪਤਾ ਵਖਤ ਪਇਆਂ ਨੂੰ ।
ਐਸੇ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਸਬੱਬੀਂ, ਪਰ ਹਾਸ਼ਮ ਅਸਾਂ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ।
ਕਿਉਂ ਜੰਮੀਓਂ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਵਿਆਹੀਓਂ

ਕਿਉਂ ਜੰਮੀਓਂ ਕਿਉਂ ਫੇਰ ਵਿਆਹੀਓਂ, ਜੰਮਦੀ ਮਾਰ ਨ ਸੁੱਟੀ ।
ਦੇਖ ਹੁਣ ਹਾਲ ਸੱਸੀ ਦਾ ਮਾਏ ! ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਪਲਾਂ(ਥਲਾਂ) ਵਿਚ ਲੁੱਟੀ ।
ਬੇਤਕਸੀਰ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਿਜ, ਮੈਂ ਆਣ ਬਲੋਚਾਂ ਲੁੱਟੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਜਾਨ ਗਵਾਈਆ ਸੱਸੀ, ਪਰ ਆਸ ਉਮੈਦ ਨ ਟੁੱਟੀ ।
ਕਿਉਂ ਤਲਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ

ਕਿਉਂ ਤਲਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਹਰਦਮ ਸਾਣ ਚੜ੍ਹਾਵੇਂ ।
ਤੈਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਤੇਗ਼ੋਂ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾਰਿ ਗਵਾਵੇਂ ।
ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਪਰ ਤੇਗ਼ ਉਠਾਵੇਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਬੋਲੇਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸੀਹਤ ਪਾਵੇਂ ।
ਕੋਈ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਪਾਰਖੁ

ਕੋਈ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਪਾਰਖੁ, ਲਖ ਪਾਰਸ ਉੱਚ ਕਹਾਵੇ ।
ਹੋਵੇ ਮੁੱਲ ਮਲੂਮ ਲੇਲੀ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਜਨੂੰ ਮੁਲ ਪਾਵੇ ।
ਕੀਮਤ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ਼ ਗੁਲਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਭਵਰੋਂ ਜਾਇ ਪੁਛਾਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬਾਝ ਪਛਾਨਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਗੁਣ ਕੱਢ ਦਿਖਾਵੇ ।
ਕੁਝ ਤਕਸੀਰ ਅਸਾਥੋਂ ਹੋਈ

ਕੁਝ ਤਕਸੀਰ ਅਸਾਥੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ।
ਯਾ ਕੁਛ ਵਾਉ ਵਗੀ ਕਲਿਯੁਗ ਦੀ, ਕੋਈ ਝੁਲਕ ਮਿਤਰ ਦਿਲ ਆਇਆ ।
ਦਿਲ ਬੇਦਰਦ ਤਬੀਬਾਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਘਾਇਲ ਚਾਇ ਭੁਲਾਇਆ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਜਾਨ ਸਆਦਤ ਏਵੇਂ, ਜੋ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਮਨ ਭਾਇਆ ।
ਕੁਲ ਲਾਜ ਕਬੀਲਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਊ

ਕੁਲ ਲਾਜ ਕਬੀਲਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਊ, ਅਸਾਂ ਦਿਤਾ ਛੋੜ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ।
ਕਰੰਗ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਗ਼ਮ ਤੇਰੇ, ਅਸਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਨ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ।
ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਕਾ ! ਕੀ ਮੰਗਨਾਈ ਮੈਥੋਂ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਕਹਿ ਆਖ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸਾਸ ਹੋਏ ਕਮ ਤੇਰੇ, ਕੀ ਕਰਸੇਂ ਯਾਦ ਮੁਇਆਂ ਨੂੰ ?
ਲਬ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰਦੀ ਵਰਤੀ

ਲਬ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰਦੀ ਵਰਤੀ, ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦਿਸੇ ਵਿਚ ਨੈਣਾਂ ।
ਗੁਲ ਨੇ ਦੇਖ ਕਿਹਾ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ, 'ਸੱਚ ਹਾਲ ਅਸਾਥੀਂ ਕਹਿਣਾ' ।
ਬੁਲਬੁਲ ਰੋ ਕਿਹਾ, 'ਦੁਖ ਤੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਲ ਪਵਗੁ ਹੁਣ ਸਹਿਣਾ' ।
ਹਾਸ਼ਮ ਫੇਰ ਕਹਿਆ ਗੁਲ ਹੱਸਕੇ, 'ਭਲਾ ਆਖ ਸਦਾ ਤੁਧ ਰਹਿਣਾ' ।
ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਵਸਤੀ ਵਸਦੀ

ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਵਸਤੀ ਵਸਦੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਜਗ ਆਖੇ ਵਸਦੀ ।
ਆ ਵਸਤੀ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਵਸਤੀ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦੀ ਵਸਦੀ ।
ਜਿਸ ਵਸਤੀ ਨਾਲ ਨ ਵਸਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਵਸਤੀ ਨਾਲ ਨ ਵਸਦੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਵਿਚ ਬੇਲੇ, ਉਹ ਬਾਗ ਬਹਾਰੀਂ ਵਸਦੀ ।
ਮਾਏ ! ਦਰਦ ਫ਼ਿਰਾਕ ਮਾਹੀ ਦੇ

ਮਾਏ ! ਦਰਦ ਫ਼ਿਰਾਕ ਮਾਹੀ ਦੇ, ਅਜ ਬਾਲ ਚਿਖਾ ਵਿਚ ਪਾਈ ।
ਸੋਜ਼ ਫ਼ਿਰਾਕ ਦੀਵਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਬਾਂ ਪਰ ਆਈ ।
ਗ਼ਰਜ਼ੀ ਯਾਰ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਮੁੜ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੀਆ ਕਾਈ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬਾਝ ਲਗੇ ਤਨ ਆਪਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ ।
ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ

ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਕਿਸ ਜਾਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ?
ਅਚਰਜ ਦੇਖ, ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ! ਭਲਾ ਕੌਣ ਕੋਈ ਜਾ ਦੱਸਦਾ ।
ਨਾ ਉਹ ਦਾਮ ਵਿਛਾਈ ਦਿਸਦੀ, ਜਿਤ ਜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਫੱਸਦਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬਹੁਤ ਦੇਵੇ ਦੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਦਿਲ ਫੇਰ ਉਤੇ ਵਲ ਨੱਸਦਾ ।
ਮੈਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੂਲੋਂ

ਮੈਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੂਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਭੁਲਾਵੇ ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਫਰ ਕੀਤਾ ਤਕਦੀਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਬਣਾਵੇ ।
ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਆਂ ਹਥ ਡੋਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਆਹਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਰਾਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਨਰਦ ਹੋਵੇ ਵਸ ਪਾਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਤ ਪਵੇ ਵਸ ਆਵੇ ।
ਮੈਂ ਵਿਚ ਤੈਂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ

ਮੈਂ ਵਿਚ ਤੈਂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਇਹੋ ਦਿਸ ਆਵੇ ।
ਕਰਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹਯਾ ਨ ਆਵੇ ।
ਭੀ ਦੁਰਕਾਰ ਨ ਸੁਟਦਾ ਦਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਪਾਲੇ, ਐਬ ਛੁਪਾਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਦੇਖ ਛੰਨਾਰ ਸੁਹਾਗਣਿ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਸਭੇ ਛਿਪ ਜਾਵੇ ।
ਮਜਨੂੰ ਹੋਇ ਬਹਾਂ ਦਿਨ ਇਕਸੇ

ਮਜਨੂੰ ਹੋਇ ਬਹਾਂ ਦਿਨ ਇਕਸੇ, ਜੇ ਯਾਰ ਲੇਲੀ ਹੱਥ ਆਵੇ ।
ਕਾਮਲ ਯਾਰ ਬੇਸਿਦਕ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਦਕ ਚਾ ਬਣਾਵੇ ।
ਨਾਕਸ ਤਬਅ ਮਹਿਬੂਬ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਆਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਆਸ਼ਕ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿਬੂਬ ਨ ਜਾਵੇ ।
ਮਜਨੂੰ ਕੂਕ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ

ਮਜਨੂੰ ਕੂਕ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਕਹਿਆ, 'ਦੁਖ ਨ ਫੋਲੋ ।
ਦੁਖ ਜਰ ਕੇ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਡਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਟੋਲੋ ।
ਝੱਬ ਦੇ ਕੂਕ ਤੁਸਾਡੀ ਸੁਣਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਮੂੰਹੋਂ ਨ ਬੋਲੋ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਰ ਚੜ੍ਹਾਵਗੁ ਸੂਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਖੋਲ੍ਹੋ' ।
ਮਜਨੂੰ ਵੇਖਿ ਲਹੂ ਭਰ ਰੋਇਆ

ਮਜਨੂੰ ਵੇਖਿ ਲਹੂ ਭਰ ਰੋਇਆ, ਜਦ ਮੁਇਆ ਪਤੰਗ ਸਿਪਾਹੀ ।
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ! ਯਾਰ ਮਿਲਿਓਂ ਇਕ ਵਾਰੀ, ਮੁੜ ਸਹੀ ਨ ਪੀੜ ਜੁਦਾਈ ।
ਅਸੀਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਮਿਲ ਵਿਛੜੇ, ਹੁਣ ਫਿਰਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਜੁਦਾਈ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਵੇਖ ਮੁਇਆ ਦਿਲ ਜਲਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਿਰ ਪੋਤ ਉਠਾਈ ।
ਮਾਉ ਬੈਠ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖੇ

ਮਾਉ ਬੈਠ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਆਖੇ, 'ਕਿਉਂ ਕਮਲੀ ਫਿਰੇਂ ਦੀਵਾਨੀ' ?
'ਮਾਏ ਰੋਗ ਲਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਂੇ, ਕੀ ਜਾਣੇਂ ਪੀੜ ਬੇਗ਼ਾਨੀ ।
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਅਟਕੀ, ਸੋਈ ਛੋੜ ਗਿਆ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸਬਰ ਨ ਆਵੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵਿਸਰੀ ਹੋਸ਼ ਜਹਾਨੀਂ' ।
ਮਰ ਮਰ ਲਾਖ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ

ਮਰ ਮਰ ਲਾਖ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਵਿਚ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਸਲੇਟੀ ।
ਹੀਰ ਜਹਾਨ ਸੁੱਤੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਜਦ ਬਣੀ ਅਨਾਥ ਚਕੇਟੀ ।
ਪਾਰਸ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਸ਼ਕਲ ਸਭ ਮੇਟੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਹੀਰ ਬਣੀ ਜਗ-ਮਾਤਾ, ਭਲਾ ਕੌਣ ਕੰਗਾਲ ਜਟੇਟੀ ।
ਮੇਘਲਿਆ ਵੱਸ ਭਾਗੀਂ ਭਰਿਆ

ਮੇਘਲਿਆ ਵੱਸ ਭਾਗੀਂ ਭਰਿਆ, ਤੁਧ ਔਝੜ ਦੇਸ ਵਸਾਏ ।
ਭਲਕੇ ਫੇਰ ਕਰੀਂ ਝੜ ਏਵੇਂ, ਮੇਰਾ ਪੀਆ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਜਾਏ ।
ਕਦ ਅਸਬਾਬ ਅਜੇਹੇ ਮਿਲਸਣ, ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਆਣ ਮਿਲਾਏ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਜਾਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਲਾਹਾ, ਫੇਰ ਵਿਛੜੇ ਕੌਣ ਮਿਲਾਏ ।
ਮੇਹਨਤ ਫੇਰਿ ਮੁੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀ

ਮੇਹਨਤ ਫੇਰਿ ਮੁੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਆਣ ਦੇਖੇ ਜਿਨ ਲਾਈ ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜ਼ਰਦ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੀ ਦੇਖ ਲੁਕਾਈ ।
ਰੌਸ਼ਨ ਵਾਂਗੁ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਨਾਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਹੋਸੁ ਸਵਾਈ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਪਰ ਸੀਰਤ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਖ਼ਾਕ ਰੁਲਾਈ ।
ਮੇਵੇਦਾਰ ਦਰਖ਼ਤ ਮੇਵੇ ਦੇ

ਮੇਵੇਦਾਰ ਦਰਖ਼ਤ ਮੇਵੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਰਸ ਨ ਕਾਈ ।
ਖ਼ਾਤਰ ਓਸ ਪਿਆ ਉਸ ਝੁਕਣਾ, ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਪੋਤ ਉਠਾਈ ।
ਸਰੂ ਕਬੂਲ ਨ ਕੀਤਾ ਮੇਵਾ, ਉਨੂੰ ਹਰਜ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਈ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਹਿਰਸ ਲਗਾ ਨ ਕਾਈ, ਅਤੇ ਸਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ।
ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੌਂਦੇ

ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੌਂਦੇ ਅਤੇ ਕਮਾਵਣ ਪੈਸਾ ।
ਨਾ ਕੁਛ ਊਚ ਨਾ ਨੀਚ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਨਣ ਕੈਸਾ ।
ਸ਼ਾਲਾ! ਨਿਜ ਹੋਵੇ ਚਤੁਰਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਤੁਧ ਐਸਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਕਾਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਂਦਾ, ਜਿਸ ਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਵਿਚ ਜੈਸਾ ।
ਮੁੱਦਤ ਹਿਰਸ ਜਹਾਨੇ ਵਾਲਾ

ਮੁੱਦਤ ਹਿਰਸ ਜਹਾਨੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ ਲਗਾਇਆ ।
ਓੜਕ ਬਾਗ਼ ਹੋਇਆ ਪਰਵਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਂ ਸਭ ਛਾਇਆ ।
ਜਾ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕ ਲਿਆ ਹਰ ਗੁਲ ਥੋਂ, ਅਤੇ ਭੇਤ ਚਮਨ ਦਾ ਆਇਆ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਗੁਲਾਂ ਥੋਂ ਆਇਆ ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇਹੁ ਲਗਾਵਣ ਹੋਇਆ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇਹੁ ਲਗਾਵਣ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਰ ਧਿਰ ਲਾਖ ਨਿਹੋਰਾ ।
ਸਿਰ ਗੱਠੜੀ ਲਖ ਕੋਸ ਟਿਕਾਣਾ, ਅਤੇ ਤਨ ਵਿਚ ਤਨਕ ਨ ਜ਼ੋਰਾ ।
ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਬਣੀ ਗੱਲ ਔਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨ ਮਿਲਦਾ ਭੋਰਾ ।
'ਹਾਸ਼ਮ ਨੇਹੁੰ ਨ ਲਾਈਓ ਕੋਈ', ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਢੰਡੋਰਾ ।
ਨ ਬਣ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਇਖ ਪਿਆਰੇ

ਨ ਬਣ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਇਖ ਪਿਆਰੇ, ਨ ਪਹਿਨ ਲਿਬਾਸ ਫ਼ਕਰ ਦਾ ।
ਬਣ ਘਾਇਲ ਮਰ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜੇ, ਇਹ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦਾਮ ਮਕਰ ਦਾ ।
ਤੋੜ ਖ਼ੁਦੀ ਖ਼ੁਦਬੀਨੀ ਨਫ਼ਸੋਂ, ਅਤੇ ਚਾਕਰ ਰਹਿ ਦਿਲਬਰ ਦਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਦਰਦ ਜਿਗਰ ਵਿਚ ਬੂਟਾ, ਕਰ ਗਿਰੀਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਰਦਾ ।
ਨਦੀਆਂ ਨੀਰ ਰਹਿਣ ਨਿਤ ਤਾਰੂ

ਨਦੀਆਂ ਨੀਰ ਰਹਿਣ ਨਿਤ ਤਾਰੂ, ਇਹ ਕਦੀ ਨ ਹੋਵਣ ਹਲਕੇ ।
ਜੋ ਜਲ ਅੱਜ ਗਿਆ ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਸੋ ਫੇਰ ਨ ਆਵੇ ਭਲਕੇ ।
ਏਵੇਂ ਰਹਿਗੁ ਜਹਾਨ ਵਸੇਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨ ਰਹਿਸਾਂ ਰਲਕੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਕੌਣ ਕਰਗੁ ਦਿਲਬਰੀਆਂ, ਇਸ ਖ਼ਾਕ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰਲਕੇ ।
ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਇਬਾਦਤ ਤੇਰੀ

ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਇਬਾਦਤ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਜਬ ਲਗ ਪਾਕ ਨ ਹੋਵੇਂ ।
ਆਮਲ ਖ਼ਾਕ ਪਵੇ ਮੁਲ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਜਬ ਲਗ ਖ਼ਾਕ ਨ ਹੋਵੇਂ ।
ਨਹੀਂ ਬੇਬਾਕ ਕਦੀ ਹਰ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਜਦ ਬੇਇਤਫ਼ਾਕ ਨ ਹੋਵੇਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਕੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਭਲਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤਾਕ ਨ ਹੋਵੇਂ ।
ਨ ਕਰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਤਬੀਬਾ !

ਨ ਕਰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਤਬੀਬਾ ! ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਇਕ ਤਿਲ ਦਾ ।
ਦਾਰੂ ਸੇਕ ਲਗੇ ਜਲ ਜਾਇ, ਜਦ ਭੜਕ ਉਠੇ ਦੁਖ ਦਿਲ ਦਾ ।
ਮਾਏ ! ਮਗਰ ਹਰੌਲ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਲਕੁ ਟਿਕਾਉ ਨ ਮਿਲਦਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ੌਕ ਬਥੇਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਰਗਿਜ਼ ਰਿਜ਼ਕ ਨ ਹਿਲਦਾ ।
ਨ ਕੁਝ ਮਿਥੀ ਨ ਮਿਥ ਕੇ ਟੁਰਿਆ

ਨ ਕੁਝ ਮਿਥੀ ਨ ਮਿਥ ਕੇ ਟੁਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਟੋਰ ਦਿਤੇ ਟੁਰ ਆਏ ।
ਬੀਤਣ ਜੋਗ ਨ ਮਿਥਕੇ ਬੀਤੇ, ਉਨ ਆਪੇ ਚਾ ਬਹਾਏ ।
ਕੁਛ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਿਕਮਤਿ, ਫਿਰ ਕਿਤ ਵਲ ਤੋੜ ਲਿਜਾਏ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਆਪ ਕਰੇ ਸਭ ਕਾਰਾਂ, ਵਿਚ ਹਿਕਮਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ।
ਓਸ ਗਲੀ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ਜਾਈਏ

ਓਸ ਗਲੀ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅਸਪ ਜਨੂੰਨੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ।
ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂ ਹਮ ਰਾਹੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਲੜ ਕੇ ।
ਆਖਣ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਵਣ ਰਲ ਕੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਖ਼ੂਬ ਹੋਏ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ, ਭਾਈ ਓਸ ਗਲੀ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ।
ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ

ਪਲ ਪਲ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਰਖਦਾ ਪੈਰ ਅਗਾਹਾਂ ।
ਦਿਨ ਦਿਨ ਉਮਰ ਨਿਖੁਟਦੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੁੜਦੀ ਵਾਗ ਪਿਛਾਹਾਂ ।
ਦੋਵੇਂ ਥੋਕ ਨਹੀਂ ਵਸ ਮੇਰੇ, ਇਹੋ ਬਣੀ ਲਚਾਰ ਅਸਾਹਾਂ ।
ਕੀ ਸਿਰ ਕਾਜ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਹਾਸ਼ਮ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਘਰ ਲਾਖ ਸਲਾਹਾਂ ।
ਪਾਂਧੀ ! ਮੰਨ ਸਵਾਲ ਅਸਾਡਾ

ਪਾਂਧੀ ! ਮੰਨ ਸਵਾਲ ਅਸਾਡਾ, ਝੱਬ ਘਿੰਨ ਸੰਨੇਹਾ ਜਾਈਂ ।
ਮੇਹੀਂ ਚਾਰੇ ਤੇ ਚਾਕ ਸਦਾਵੇ, ਵਿਚ ਬੇਲੇ ਬਰਬਰ ਕਾਹੀਂ ।
ਤੱਤੀ ਹੀਰ ਉਡੀਕੇ ਤੈਨੂੰ, ਔਹ ਵਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਾਹੀਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਆਉ ਨ ਆਉ ਅਸਾਥੇ, ਪਰ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਂ ਨਾਹੀਂ ।
ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ

ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਕਰਨ ਆਸ਼ਕ ਸਾਫ਼ ਨਿਗਾਹੋਂ ।
ਜਿਸ ਜਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਤ ਆਸ਼ਕ, ਉਹ ਦੂਰ ਮਕਾਨ ਫਨਾਹੋਂ ।
ਦਿਲਬਰ ਲਿਖ ਤਸਵੀਰ ਆਸ਼ਕ ਦੀ, ਹੋਵੇਂ ਮੁਹਕਮ ਕੋਟ ਪਨਾਹੋਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਪਾਕ ਘਣੇ ਲਖ ਦਫਤਰ, ਕਰਨ ਆਸ਼ਕ ਪਾਕ ਗ਼ੁਨਾਹੋਂ ।
ਫਲਿਆ ਬਾਗ਼ ਲਗੇ ਟੁਰ ਆਵਨ

ਫਲਿਆ ਬਾਗ਼ ਲਗੇ ਟੁਰ ਆਵਨ, ਕਈ ਪੰਛੀ ਲਾਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ।
ਇਕ ਬੋਲਣ ਇਕ ਖਾਵਣ ਮੇਵੇ, ਇਕ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹ ਬਹਿਣ ਕਤਾਰਾਂ ।
ਹਾਕਰ ਮਾਰ ਉੜਾ ਨ ਮਾਲੀ ! ਬਣ ਆਸ਼ਕ ਵੇਖ ਦੀਦਾਰਾਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬਾਗ਼ ਸੰਭਾਲੀਂ ਅਪਣਾ, ਜਦ ਫਿਰਸਨ ਹੋਰ ਬਹਾਰਾਂ ।
ਪੁਛਿ ਪੁਛਿ ਪਵੇ ਨ ਬਿਪਤਾ ਮੂਲੇ

ਪੁਛਿ ਪੁਛਿ ਪਵੇ ਨ ਬਿਪਤਾ ਮੂਲੇ, ਅਤੇ ਪੁਛਿ ਪੁਛਿ ਹੋਣ ਨ ਰੋਗੀ ।
ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਕਰੇ ਸਰਗਰਦਾਂ, ਕਿਆ ਜੋਗੀ ਕਿਆ ਭੋਗੀ ।
ਸੋ ਕਿਸ ਤੌਰ ਬਣੇ ਸੁਖਿਆਰਾ, ਜਿਸ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਆ ਸੋਗੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਲੇਖ ਬਣਾਵੇ ਜੋਗੀ, ਅਤੇ ਲੇਖ ਬਣਾਵੇ ਸੋਗੀ ।
ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲਾ

ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ।
ਗੋਸ਼ਾ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਬਰ, ਫੜ ਤਸਬੀ ਬਣੇ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ।
ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸ਼ੋਭਾ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਹੋਵੇ ਜਗ ਰਾਜ਼ੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਖ਼ਾਕ ਰੁਲਾਵੇ ਗਲੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਫ਼ਰ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ।
ਰਹੇ ਬੁਝਾਇ ਨ ਬੁਝੀ ਮੂਲੋਂ

ਰਹੇ ਬੁਝਾਇ ਨ ਬੁਝੀ ਮੂਲੋਂ, ਖ਼ਬਰ ਲੁਕਾਈ ਅੱਖੀਂ ।
ਓੜਕ ਭੜਕ ਉਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆ, ਇਹ ਅੱਗ ਛੁਪਾਈ ਕੱਖੀਂ ।
ਹੁਣ ਭੜਕੇ ਮੁੜ ਦੇਖਾਂ ਬੁਝੇ, ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਪੈਸਨ ਅੱਖੀਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਹੋਣ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੱਖੀ ।
ਰਾਹੀ ! ਯਾਰ ਰਾਂਝਣ ਨੂੰ ਆਖੀਂ

ਰਾਹੀ ! ਯਾਰ ਰਾਂਝਣ ਨੂੰ ਆਖੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਅਸਾਡੇ ਦਰਦੋਂ ।
ਜਿਚਰਗੁ ਜੋਗ ਕਮਾਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ, ਜਾਨ ਤਲੀ ਪਰ ਧਰਦੋਂ ।
ਮਿਰਜ਼ੇ ਯਾਰ ਵਾਂਗੂੰ ਦਿਨ ਇਕਸੇ, ਯਾ ਮਿਲਦੋਂ ਯਾ ਮਰਦੋਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਅਜ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਨੇਹੁੰ ਨ ਕਰਦੋਂ ।
ਰੱਖੀਂ ਲਾਜ ਨਿਲਾਜ ਨ ਹੋਵੀਂ

ਰੱਖੀਂ ਲਾਜ ਨਿਲਾਜ ਨ ਹੋਵੀਂ, ਇਥੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨ ਧਰਨਾ ।
ਜ਼ਹਿਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਆਪੇ, ਅਤੇ ਮਰਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ।
ਚਮਕੀ ਚਿਖਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਿਆਰੇ, ਇਥੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਲਿ ਮਰਨਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਇਹੋ ਕਮਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਜੋ ਸੀਸ ਅਗਾਂਹਾਂ ਧਰਨਾ ।
ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨੇ ਰੱਬ ਕਰ ਜਾਤਾ

ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨੇ ਰੱਬ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਲੋਕ ਦੇਇ ਨਸੀਹਤ ਥੱਕੇ ।
ਆਵਾਜ਼ੁਰਦ ਚਕੇਟੇ ਆਖਣ, ਮੈਨੂੰ ਖੇਸ਼ ਕਬੀਲਾ ਸਕੇ ।
ਕਾਬਾ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਮਾਏ ! ਲੋਕ ਟੁਰ ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਮੱਕੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਆਖ ਹਟਾਉ ਨ ਸਾਨੂੰ, ਅਗੇ ਮਿਲਣ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਧੱਕੇ ।
ਰਾਂਝਾ ਯਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀਰੇ ਦਾ

ਰਾਂਝਾ ਯਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀਰੇ ਦਾ, ਓਨ ਕੰਨ ਪੜਵਾਏ ਤਾਹੀਂ ।
ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰ ਨ ਆਜਿਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਸਭ ਥਾਈਂ ।
ਉਹੋ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਯਾ ਮਿਰਜ਼ੇ, ਪਰ ਆਜਿਜ਼ ਨਿਵਿਓ ਨਾਹੀਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਇਸ਼ਕ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਿਤ ਰੋਵਣ ਮਾਰਨ ਆਹੀਂ ।
ਰਾਵਤ ਫੀਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ

ਰਾਵਤ ਫੀਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਲਖ ਵਸਦੇ ਕੋਈ ਨ ਤੱਕੇ ।
ਚਾਕ ਚੁਗਾਵੇ ਮੱਝੀਂ ਸੋਈ, ਵੇਖ ਜਹਾਨ ਨ ਸੱਕੇ ।
ਮਾਉ ਰੋਜ਼ ਦੇਵੇ ਲੱਖ ਤਾਅਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਪ ਦਿਵਾਵੇ ਧੱਕੇ ।
ਰਾਂਝਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੀ ਹਾਸ਼ਮ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ।
ਰੋ ਰੋ ਨਾਲ ਫੁਹਾਰ ਨੈਣਾਂ ਦੀ

ਰੋ ਰੋ ਨਾਲ ਫੁਹਾਰ ਨੈਣਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਿਤ ਰੱਖਾਂ ਝੜ ਲਾਈਂ ।
ਜਾਤੋ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਪਾਣੀ, ਹੱਥੋਂ ਗ਼ਮ ਦੀ ਵੇਲ ਵਧਾਈ ।
ਆਤਸ਼ ਸੋਜ਼ ਹਿਜਰ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਚਾ ਬੁਝਾਈ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਫਲ ਕੇਹਾ, ਇਸ ਵੇਲ ਪਵੇ ਰੁਤ ਆਈ ।
ਰੋਵਣ ਨੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ

ਰੋਵਣ ਨੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਸੋ ਸਿਕਦਿਆਂ ਮਿਲਣ ਕਦਾਹੀਂ ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ, ਸੋ ਦਿਸਣ ਸੰਝ ਸਬਾਹੀਂ ।
ਤਰਸਣ ਨੈਣ ਨ ਚਲਦੇ ਜ਼ੋਰੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਭੜਕਣ ਭਾਹੀਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਆਖ ਲਚਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਵਿਰਦ ਅਸਾਡਾ ਆਹੀਂ ।
ਰੁੱਖਾਂ ਪੌਣ ਪਰਿੰਦਾਂ ਡਿਠੀ

ਰੁੱਖਾਂ ਪੌਣ ਪਰਿੰਦਾਂ ਡਿਠੀ, ਜੋ ਨਾਲ ਯੂਸਫ਼ ਦੇ ਬੀਤੀ ।
ਪਾਸ ਯਕੂਬ ਯੂਸਫ਼ ਦੀ ਬਿਰਥਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੇਦਰਦ ਨ ਕੀਤੀ ।
ਹੋਤ ਬਿਹੋਸ਼ ਸੱਸੀ ਦੇ ਹਾਲੋਂ, ਉਨ ਜ਼ਹਿਰ ਥਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਤੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਨ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬ੍ਰਿਹੋਂ ਬਿਦਰਦ ਅਨੀਤੀ ।
ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗੁਲ ਗਏ ਚਮਨ ਥੋਂ

ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗੁਲ ਗਏ ਚਮਨ ਥੋਂ, ਅਤੇ ਸਿਹਨ ਸੰਭਾਲੇ ਖਾਰਾਂ ।
ਕਊਆ ਨਜ਼ਰ ਨ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਜਿਥੇ ਬੁਲਬੁਲ ਸਾਹਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ।
ਕਰ ਲੈ ਯਾਦ ਸਗੂਫ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼-ਰੋਜ਼ ਬਹਾਰਾਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸੋਜ਼ ਅੱਖੀਂ ਵਿਚ ਆਵੇ, ਦੇਖੋ ਬਰਸਨ ਅਬਰ ਬਹਾਰਾਂ ।
ਸਾਜਣ ਤੌਕ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਬਾਝੋਂ

ਸਾਜਣ ਤੌਕ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਬਾਝੋਂ, ਜਿੰਦ ਕਰਦੇ ਕੈਦ ਸਵਾਈ ।
ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗ ਨਸੀਬੋਂ ਜਾਹਨ, ਸੋ ਪੈਂਦਾ ਨੀਂਦ ਪਰਾਈ ।
ਲੱਖ ਲੱਖ ਐਬ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਉਠਦੇ, ਸਿਰ ਤੁਹਮਤ ਵੈਰ ਜੁਦਾਈ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਇਸ਼ਕ ਖਰਾਬ ਕਰੇਂਦਾ, ਅਤੇ ਵਸਦੀ ਲਾਖ ਲੁਕਾਈ ।
ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਿਸ ਦਰਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ

ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਿਸ ਦਰਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ, ਲਿਆ ਹਰਫ਼ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲਾ ।
ਹੋ ਬੇਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਸਭ ਇਲਮੋਂ, ਅਤੇ ਤਸਬੀ ਰਹੀ ਨ ਮਾਲਾ ।
ਨ ਉਹ ਸੁਘੜ ਨ ਮੂਰਖ ਹੋਇਆ, ਉਨ ਫੜਿਆ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਜ਼ੁਹਦ ਇਬਾਦਤ ਕੋਲੋਂ, ਉਨ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਸੁਖਾਲਾ ।
ਸਾਹਿਬ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦੀ

ਸਾਹਿਬ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਰਹੇ ਨਿਤ ਮਗਰੇ ।
ਸਾਜਨ ਹੋਣ ਤਬੀਬ ਦੁਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਗਵਾਵਣ ਸਗਰੇ ।
ਪਰ ਇਹ ਨੈਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਦੇਖਣ, ਭੈੜੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹੋਣ ਬਿਸਬਰੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਨੈਣ ਹਮੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਪਏ ਵਿਚ ਕਬਰੇ ।
ਸਾਹਿਬ ਹੁਸਨ ਡਿਠੇ ਸਭ ਖੋਟੇ

ਸਾਹਿਬ ਹੁਸਨ ਡਿਠੇ ਸਭ ਖੋਟੇ, ਅਤੇ ਖੋਟ ਕਮਾਵਣ ਸਾਰਾ ।
ਪਰ ਇਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਭੈੜਾ ਮੂਰਖ ਮਨ ਹਤਿਆਰਾ ।
ਹਠ ਤਪ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੱਸ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਜਤ ਸਤ ਕੌਣ ਬਿਚਾਰਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਹੁਸਨ ਬਲਾ ਗਜ਼ਬ ਦੀ, ਪਰ ਓੜਕ ਝੂਠ ਪਸਾਰਾ ।
ਸਈਓ ਨੀ ! ਮਗ਼ਰੂਰ ਨ ਹੋਈਓ

ਸਈਓ ਨੀ ! ਮਗ਼ਰੂਰ ਨ ਹੋਈਓ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਘਰ ਬਾਰ ਭੁਲਾਏ ।
ਮਾਪੇ ਲਾਡ ਲਡਾਵਣ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਕਾਰਣ ਦੇਣ ਪਰਾਏ ।
ਈਹੋ ਛੋੜ ਗਈਆਂ ਕੁਲ ਵੇਹੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਘਰ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਜਾਨ ਢੂੰਡਾਊ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਏ ਕੱਲ ਆਏ ।
ਸੰਭਲ ਖੇਤ ਮੀਆਂ ! ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ

ਸੰਭਲ ਖੇਤ ਮੀਆਂ ! ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਨਿਕਲੀ ਤੇਗ਼ ਮਿਆਨੋਂ ।
ਖਾ ਮਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਲਈ ਹਈ ਏਸ ਦੁਕਾਨੋਂ ।
ਸਿਰ ਦੇਵਣ ਦਾ ਸਾਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ, ਹੋਰ ਨਫ਼ਾ ਨ ਅਕਲ ਗਿਆਨੋਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬਾਝ ਮੁਇਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਸਾਂ ਡਿੱਠਾ ਵੇਦ ਕੁਰਾਨੋਂ ।
ਸਰਦੀ ਮਾਰ ਰਖੀ ਪਰ ਸੋਹਣੀ

ਸਰਦੀ ਮਾਰ ਰਖੀ ਪਰ ਸੋਹਣੀ, ਬਾਝ ਮੁਇਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ।
ਦਰਦੀ ਦਰਦ ਫ਼ਿਰਾਕ ਰੰਞਾਣੀ, ਮੈਂ ਖ਼ਾਕ ਤੁਸਾਡੇ ਦਰ ਦੀ ।
ਜਰਦੀ ਜਾਨ ਜਿਗਰ ਵਿਚ ਪੀੜਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਂਙ ਚਿਖਾ ਦੇ ਜਲਦੀ ।
ਭਰਦੀ ਨੈਣ ਤੱਤੀ ਨਿਤ ਹਾਸ਼ਮ, ਮੈਂ ਬਾਝ ਤੁਸਾਂ ਦੁਖ ਭਰਦੀ ।
ਸੱਸੀ ਪਲਕ ਨ ਹੱਸੀ ਦਿਸੀ

ਸੱਸੀ ਪਲਕ ਨ ਹੱਸੀ ਦਿਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਠੀ ਤੇਗ਼ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ।
ਸੁਣ ਲੋਕਾ ! ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੋਕਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਠੀ ਨੀਂਦ ਫ਼ਜ਼ਰ ਦੀ ।
ਹਾਏ ! ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਜੰਮਦੀ, ਕਿਉਂ ਸਹਿੰਦੀ ਸੂਲ ਹਿਜਰ ਦੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਲੇਖ ਸੱਸੀ ਦੇ ਆਹੇ, ਇਹੋ ਕਿਸਮਤ ਕਲਮ ਕਹਿਰ ਦੀ ।
ਸੌ ਆਫ਼ਤ ਲੱਖ ਘੁੰਮਣਵਾਣੀ

ਸੌ ਆਫ਼ਤ ਲੱਖ ਘੁੰਮਣਵਾਣੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਦੀ ਵਿਚ ਵੜਿਆਂ ।
ਖ਼ਾਸੇ ਯਾਰ ਨ ਉਤਰੇ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਾਦਕ ਸਿਦਕ ਨ ਤਰਿਆ ।
ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਵਿਸਾਰੀਂ ਨਾਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੁਖ ਭਰਿਆਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਤਾਂਘ ਨ ਜਾਵਗੁ ਤੈਂਡੀ, ਮੇਰੇ ਏਸ ਦਿਲੋਂ ਬਿਨ ਮਰਿਆਂ ।1
ਸੌ ਦੁਖ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਤ ਜਰਦੀ

ਸੌ ਦੁਖ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਤ ਜਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਕੁ ਨ ਜਾਵੇ ਜਰਿਆ ।
ਜਾਰੀ ਜ਼ਖਮ ਜਿਗਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿ ਖ਼ੂਨ ਅੱਖੀਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ।
ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪਛਾਣੇ ਮਜਨੂੰ, ਜਿਨ ਸੌ ਦੁਖ ਲੇਲਾਂ (ਦਾ) ਜਰਿਆ ।
ਹਾਸ਼ਮੁ ਯਾਰ ਮਿਲਗੁ ਕਿ ਨਾਹੀ, ਮੇਰਾ ਹਿਜਰ ਵਲੋਂ ਦਿਲ ਡਰਿਆ ।
ਸਾਵਣ ਦੀ ਘਟ ਦੇਖ ਪਪੀਹਾ

ਸਾਵਣ ਦੀ ਘਟ ਦੇਖ ਪਪੀਹਾ, ਉਹ ਰੋਇ ਕਹੇ ਦੁਖ ਬੈਨੋਂ ।
'ਸੁਣ ਤੂੰ ਯਾਰ ! ਪਿਟਣ ਕੁਰਲਾਵਣ, ਇਹ ਭਾ ਪਿਆ ਨਿਤ ਮੈਂ ਨੋਂ ।
ਪਰ ਗਰਜਨ ਬਰਸਨ ਅੱਜ ਵਾਲਾ, ਮੁੜ ਹਾਥ ਨ ਆਵਗੁ ਤੈਂ ਨੋਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਕਰ ਅਹਿਸਾਨ ਮਿੱਤ੍ਰਾਂ ਸਿਰ, ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਫੇਰ ਕੈਂ ਨੋਂ' ।
ਸ਼ੀਰੀਂ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ ਸ਼ੀਰੀਂ

ਸ਼ੀਰੀਂ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ ਸ਼ੀਰੀਂ, ਪਰ ਕੌੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ।
ਦੇਂਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ, ਨਿਤ ਖ਼ੂਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ।
ਇਕ ਘੁੱਟ ਲੈ ਫ਼ਰਹਾਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਮੋਇਆ ਸਿਰ ਤੇਸਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਪਿਆਰ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦਾ ਰਗ ਰੇਸਾ ।
ਸਿਦਕ ਮਲਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਰੇ

ਸਿਦਕ ਮਲਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਰੇ, ਜਿਥੇ ਪੰਛੀ ਪਾਰ ਨ ਹੋਵੇ ।
ਜਿਸ ਦਾ ਥਾਉਂ ਮਕਾਨ ਨ ਰੱਬ ਦਾ, ਤਿਸ ਜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੋਵੇ ।
ਓੜਕ ਮੁਲ ਪਵੇ ਜੇਹੜਾ ਮੋਤੀ, ਨਿਤ ਮਿਜ਼ਗ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਤਾਂਘ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਦੀ, ਓਹੀ ਜਦ ਕਦ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ।
ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ

ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਸੋਈ ਸਿਰ ਸਿਰ ਉਮਰ ਲਿਖਾਏ ।
ਨਾ ਉਹ ਘਟੇ ਘਟਾਏ ਮੂਲੋਂ, ਨ ਉਹ ਵਧੇ ਵਧਾਏ ।
ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਉਤੇ ਵਲ ਜਾਸੀ, ਮੁੜ ਫੇਰ ਉਤੇ ਚਿਤ ਜਾਏ ।
ਕੀ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਚਾ ਭੁਲਾਏ ।
ਸੋ ਭਲਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨਾਹੀਂ

ਸੋ ਭਲਵਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨਾਹੀਂ, ਜੇਹੜੇ ਢਾਹ ਲੈਣ ਕੁਝ ਮਸਤਾਂ ।
ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਜੇਹੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸ਼ਿਕਸ਼ਤਾਂ ।
ਮੂਲ ਗਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜੇਹੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿਵਤ ਹਿਰਸ-ਪ੍ਰਸਤਾਂ ।
ਸਾਹਿਬ ਮਗਜ਼ ਰਸੀਲੇ ਹਾਸ਼ਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਕਰ ਬਹਿਣ ਨਿਸ਼ਸਤਾਂ ।
ਸੂਲਾਂ ਸੱਲੀ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਮੱਲੀ

ਸੂਲਾਂ ਸੱਲੀ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਮੱਲੀ, ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਝੱਲੀ ।
ਬਿਰਹੋਂ ਲੁੱਟੀ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਟੁੱਟੀ, ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਫਿਰਾਂ ਇਕੱਲੀ ।
ਮਜਨੂੰ ਜਾ ਮੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਵਿਹਾਜਣ ਚੱਲੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਲੱਖ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਪਵੇ ਸਵੱਲੀ ।
ਸੋਜ਼ ਫ਼ਿਰਾਕ ਨਸੀਬ ਅਸਾਡੇ

ਸੋਜ਼ ਫ਼ਿਰਾਕ ਨਸੀਬ ਅਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਭਾ ਪਇਆ ਦੁਖ ਭਰਸਾਂ ।
ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਹਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਵਾਂਗ ਪਪੀਹੇ ਤਰਸਾਂ ।
ਕਰ ਤਕਬੀਰ ਹੋਵੇ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮਤ ਮੌਤ ਹਰਾਮ ਨ ਮਰਸਾਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਤਲਬ ਰਹੇ ਜਿੰਦ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਸਾਂ ।
ਸੁੰਦਰ ਸੁਘੜ ਰਸੀਲੇ ਰਸੀਏ

ਸੁੰਦਰ ਸੁਘੜ ਰਸੀਲੇ ਰਸੀਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਏ ।
ਲਖ ਹਾਥੀ ਲਖ ਲਸ਼ਕਰ ਘੋੜੇ, ਵਿਚ ਏਸ ਜ਼ਿਮੀਨ ਸਮਾਏ ।
ਪਲ ਛਲ ਖ਼ੁਆਬ ਖ਼ਿਆਲ ਵਸੇਰਾ, ਕੋਈ ਕਾਸ ਪਿਛੇ ਭੁਲ ਜਾਏ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਕਿਸ ਜੀਵਨ ਭਰਵਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਤਰਾਂ ਚਾ ਭੁਲਾਏ ।
ਸੁਣ ਜਾਨੀ ! ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਜਾਨੀ

ਸੁਣ ਜਾਨੀ ! ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਜਾਨੀ, ਪਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਵਲ ਜਾਨੀ ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਗੁ ਸ਼ਨਾਸ ਅਜੇਹਾ, ਜੇਹੜੀ ਹੋਗੁ ਖ਼ਰਾਬ ਦੀਵਾਨੀ ।
ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪਿਛੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ, ਸਭ ਜਾਣੀ ਖ਼ਲਕ ਬੇਗਾਨੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਵਾਰ ਸੁਟੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਉਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ।
ਸੁਣ ਇਸ਼ਕਾ ! ਜੇਹੀ ਤੁਧ ਨੇ ਕੀਤੀ

ਸੁਣ ਇਸ਼ਕਾ ! ਜੇਹੀ ਤੁਧ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਤਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ।
ਇਕ ਵਾਰੀ ਨਿਤ ਆਵੇਂ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਖ਼ੂਬ ਰੁਲਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ।
ਤੇਰੇ ਜੇਡ ਬੇਵਫ਼ਾ ਨ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੈਂ ਨੂੰ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਖ਼ੁਆਰ ਕਰੇਂ ਜਗ ਸਾਰੇ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਵੇਂ ਜੈਂ ਨੂੰ ।
ਸੁੱਟਾਂ ਵਾਰ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ

ਸੁੱਟਾਂ ਵਾਰ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੇ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ।
ਦੋਜ਼ਖ ਕੌਣ ਕਰੇਨ ਬਰਾਬਰ, ਇਸ ਆਤਸ਼ ਸੋਜ਼ ਹਿਜਰ ਦੀ ।
ਦੋਵੇਂ ਥੋਕ ਨਹੀਂ ਵਸ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਗਰਦ ਤੁਸਾਡੇ ਦਰ ਦੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਰਾਹ ਅਜੇਹੇ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦੀ ਬਰਦੀ ।
ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਜਾਨੀ

ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਜਾਨੀ, ਜਦ ਜਾਨ ਜਾਨੀ ਵਲ ਹਾਰੇ ।
ਹਿਕਮਤਿ ਜਾਣ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਆਪ ਮਰੇ ਸੋਈ ਮਾਰੇ ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇ ਮਨਤਾਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਰੇ ਸੋਈ ਤਾਰੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਵੈਲ ਕਦੀਮ ਕਮੀਨਾ, ਅਸਾਂ ਜਾਚ ਡਿਠਾ ਦਿਨ ਚਾਰੇ ।
ਤੈਂਡਾ ਇਸ਼ਕ ਕਸਾਈ ਵੜਿਆ

ਤੈਂਡਾ ਇਸ਼ਕ ਕਸਾਈ ਵੜਿਆ, ਜਿਨ ਨਾਲ ਸੂਲਾਂ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ।
ਇਕ ਦਿਨ ਬਰਸ ਜੇਹਾ ਹੋ ਬੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁ ਡਰਿਆ ।
ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਡਿਠੇ ਮੁਖ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਉਡੀਕੇ ਤੇਰਾ, ਕਦੀ ਆ ਮਿਲ ਭਾਗੀਂ ਭਰਿਆ ।
ਤੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੇਂਦਾ

ਤੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੇਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਤਾਇਆ ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਣ ਹੁਸਨ ਦੀ ਸਮਝਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਦਾ ਸੂਲ ਸਵਾਇਆ ।
ਸਭੇ ਦਰਦ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਮਝ ਦੁਖ ਲਾਇਆ ।
ਆਤਸ਼ ਸਮਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਲਾਇਆ ।
ਤਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾਵੇ ਦੀਪਕ

ਤਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾਵੇ ਦੀਪਕ, ਤਾਂ ਆਣ ਜਲਣ ਪਰਵਾਨੇ ।
ਭਾਂਬੜ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿਸਦੇ, ਪਰ ਓਸ ਪਤੰਗ ਦੀਵਾਨੇ ।
ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਵੇ ਕੋਲੇ, ਸੋ ਕਰੇ ਕਬਾਬ ਬਿਗ਼ਾਨੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਰਾਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਜਾਦੂ ਸਿਹਰ ਬਹਾਨੇ ।1
ਤਾਂਹੀ ਰਹੀ ਕੁਚੱਜੀ ਕਮਲੀ

ਤਾਂਹੀ ਰਹੀ ਕੁਚੱਜੀ ਕਮਲੀ, ਮੈਂ ਜਾਇ ਕੁਰਾਹੀਂ ਵੱਤੀ ।
ਕਿਉਂ ਕਰ ਕਹੇ ਨ ਸਾਸ ਅਸਾਨੂੰ, 'ਨਿਜ ਆਵੇਂ ਔਤ ਨਿਖੱਤੀ' ।
ਕੁੜੀਆਂ ਦਾਜ ਬਣਾ ਲਿਓ ਈ, ਮੈਂ ਚਰਖੇ ਤੰਦ ਨ ਘੱਤੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਕੌਂਤ ਵਸਾਵਣ ਪੈਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਲਾਖ ਕੁਪੱਤੀ ।
ਤਨ ਪਿੰਜਰ ਦਿਲ ਘਾਇਲ ਕੈਦੀ

ਤਨ ਪਿੰਜਰ ਦਿਲ ਘਾਇਲ ਕੈਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਦੇਖ ਨ ਫਿਰਦੀ ।
ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਫਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੜਕੇ ਸਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ।
ਝਿੜਕਣ ਲੋਕ ਨ ਥੰਮਣ ਮਾਪੇ, ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਕਿਸੇ ਨ ਧਿਰ ਦੀ ।
ਸਾਹਿਬ ਦਰਦ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਹਾਸ਼ਮ, ਮੇਰੀ ਸਮਝੇ ਪੀੜ ਹਿਜਰ ਦੀ ।

ਤਨ ਟੁਟਦਾ ਮਨ ਤਪਦਾ ਮਾਏ ! ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਪੀੜ ਵੇਖਣ ਦੀ ।
ਇਕ ਪਲ ਸਹਿਣ ਵਿਛੋੜਾ ਭਾਰੀ, ਕੇਹੀ ਪਈਆ ਬਾਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ।
ਏਹੀਉ ਵਿਰਦ ਇਬਾਦਤ ਮੇਰੀ, ਤਰਸਣ ਜਲਣ ਬਲਣ ਦੀ ।
ਹਾਸ਼ਮੁ ਹੋਗੁ ਕਬੂਲ ਤਦਾਹੀਂ, ਜਦ ਫਿਰਗੁ ਦਲੀਲ ਸੱਜਣ ਦੀ ।

ਤਸਬੀ ਬਹੁਤ ਭੁਵਾਵਣ ਕਸਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਮ ਫ਼ਰੇਬ ਵਿਛਾਇਆ ।
ਕਰ ਕਰ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣ ਸਿਆਣੇ, ਨਾ ਇਤ ਬਿਧ ਸ਼ੇਖ ਕਹਾਇਆ ।
ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਸ ਰਾਹ ਇਲਾਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸਮਝ ਰਸਾਇਣ ਵਾਲੇ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਖਾਇਆ ।

ਤੂੰ ਹੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੈਂ ਦੁਖਦਾਈ, ਅਤੇ ਦਰਦ ਧੁਖੇ ਨਿਤ ਤੇਰਾ ।
ਪਰਸੋਂ ਆਖ ਲਗਾਈਓਈ ਬਰਸੋਂ, ਅਤੇ ਬੈਠ ਰਹਿਓਂ ਘਤ ਡੇਰਾ ।
ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਸੰਭਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਅਤੇ ਆਉ ਕਦੀ ਘੱਤ ਫੇਰਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬਾਝ ਤੁਸਾਂ ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਵਸਦਾ ਮੁਲਖ ਬਤੇਰਾ ।

ਤੋੜਿ ਜੰਜ਼ੀਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਸਦਾ, ਜਦ ਰਚਦਾ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ।
ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ, ਅਸਾਂ ਖ਼ੂਬ ਸਿਖੀ ਰਿੰਦਬਾਜ਼ੀ ।
ਭੱਜ ਭੱਜ ਰੂਹ ਵੜੇ ਬੁਤਖ਼ਾਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਸਮ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਖ਼ੂਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੈਠ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ।

ਟੁੱਟਾ ਮਾਣ ਪਏ ਪਰ-ਮੁਲਕੀਂ, ਰੱਬ ਸੁੱਟੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ।
ਕਿਸਮਤ ਖ਼ਿਆਲ ਪਈ ਬਣ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਹੁਣ ਕੀ ਵੱਸ ਯਾਰ ਅਸਾਡੇ ।
ਦਿਲਬਰ ਯਾਰ ਵਿਸਾਰੀਂ ਨਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਤ ਕਿਤ ਹਾਲ ਤੁਸਾਡੇ ।
ਆਜ਼ਿਜ਼ ਲੋਕ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਸ਼ਮ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ।

ਵਾਰ ਸੁਟਾਂ ਮੈਂ 'ਮੈਂ' ਹੁਣ ਲੋਕਾ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਂਝਣ ਖੜਿਆ ਬੇਲੇ ।
ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬਿਸੀਅਰ ਕਾਲੇ, ਅਤੇ ਬੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਬਘੇਲੇ ।
ਅੱਖੀਂ ਯਾਰ ਦਿਸੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਭੈੜੀ ਰਾਤ ਪਵਗੁ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਮਾਣ ਹਯਾਤੀ ਮੇਰੀ, ਰੱਬ ਚਾਕ ਸਲਾਮਤ ਮੇਲੇ ।

ਵਗ ਵਾਏ ! ਪਰ ਸੁਆਰਥ ਭਰੀਏ, ਤੂੰ ਜਾਈਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ।
ਆਖੀਂ ਯਾਰ ਰਾਂਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ।
ਬੱਸ ਹੁਣ ਨੇਹੁੰ ਕਮਾ ਲਇਓਈ, ਇਹੋ ਚਾ ਆਹਾ ਦਿਨ ਚਾਰੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਏਸ ਮੁਹੱਬਤ ਬਦਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜੱਗ ਸਾਰੇ ।

ਵਗ ਵਾਏ ! ਵੰਞ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਵਲ ਜਾਈਂ ਬੱਰਾ ਖ਼ੁਦਾਈ ।
ਹੀਰ ਨਿਲਾਜ ਨਿਮਾਣੀ ਵਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਦਈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਈ ।
ਦੋ ਦਿਨ ਚਾਰ ਮਹੀਂ ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਾ, ਤੁਧ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸਾਰ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੋਟ ਸਵਾਈ ।

ਵੇਦ ਕਿਤੇਬ ਪੜ੍ਹਨ ਚਤੁਰਾਈ, ਅਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸਾਧੁ ਬਣਾਵੇ ।
ਭਗਵੇਂ ਭੇਸ ਕਰਨ ਕਿਸ ਕਾਰਣ, ਉਹ ਮੰਦਾ ਖੋਟ ਲੁਕਾਵੇ ।
ਮੂਰਖ ਜਾ ਵੜੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਔਖਧ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਮੁਕਤ ਨਸੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸੋਈ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਵਲ ਆਵੇ ।

ਵਿਛੜੇ ਯਾਰ ਨ ਹੋਸੁ ਅੰਦੇਸ਼ਾ, ਭੈੜਾ ਖੋਟਾ ਯਾਰ ਅਨੀਤੀ ।
ਮੂਰਖ ਯਾਰ ਪਿਛੇ ਜਲ ਮਰਨਾ, ਕਿਨ ਆਸ਼ਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ।
ਜਿਨ ਹਥ ਨਾਲ ਬਿਮੁਨਸਫ ਜੋੜੇ, ਉਨ ਜਦ ਕਦ ਖੇਲ ਨ ਜੀਤੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਨੇਹੁੰ ਟੁਟੇ ਤਿਸ ਯਾਰੋਂ, ਏਹੋ ਲਾਖ ਵੱਟੀ ਸੁਖ ਬੀਤੀ ।

ਵਾਰਸ ਬਣ ਬੈਠੀ ਜੋ ਆਹੀ, ਅਤੇ ਏਸ ਸੁਹਾਵੇ ਘਰ ਦੀ ।
ਓੜਕ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਗਈ ਹਾਥ ਮੱਥੇ ਪਰ ਧਰਦੀ ।
ਸੰਭਲ ਸੀਸ ਗੁੰਦਾਵੀਂ ਮੁਈਏ ! ਕੋਈ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਹੋਈ ਸੁਹਾਗਣਿ ਵਿਰਲੀ, ਅਤੇ ਤਾਣ ਰਹੇ ਸਭ ਕਰਦੀ ।

ਯਾ ਕਰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਿਆਰੇ, ਸਿਖ ਨਾਜ਼ ਨਿਆਜ਼ ਜ਼ਨਾਨੀਂ ।
ਯਾ ਬਣ ਮਰਦ ਫ਼ਤ੍ਹੇ ਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਘੱਤ ਸਿਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਕ ਮੈਦਾਨੀਂ ।
ਯਾ ਕਰ ਸਬਰ ਫ਼ਕੀਰੀ ਫੜਕੇ, ਛਡ ਹਿਰਸ ਹਵਾਇ ਜਹਾਨੀਂ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਕੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਪਿਆਰੇ, ਭਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਖ ਬੇਗ਼ਾਨੀ ।

ਜ਼ਹਿਮਤ ਤਾਪ ਸਰਾਪੋਂ ਬਚਦੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਡਾਹ ਮਿਤਰਾਂ ਦੇ ।
ਦਾਰੂ ਬਾਝ ਦੀਦਾਰ ਜਾਨੀ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਠੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ।
ਪਲਕੁ ਦੀਦਾਰ ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਏ ਮੁਰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੈਣਾਂ ਦੇ, ਸੋਈ ਹੋਣ ਨਸੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ।

ਜ਼ੁਹਦ ਇਬਾਦਤ ਚਾਹੇ ਦੇਖੇ, ਨਹੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਧਿਆਨ ਨ ਕਰਦਾ ।
ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੂਲੀ, ਅਤੇ ਯੂਸਫ਼ ਕੀਤੋ ਸੂ ਬਰਦਾ ।
ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀ ਡਰਦਾ ।

You’ve successfully subscribed to Punjabi Sahit
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Success! Your email is updated.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.